STATUTUL PSD

Secţiunea 1 – Denumirea, semnul permanent, semnul electoral şi sediul central al partidului ARTICOLUL 1 Denumirea partidului este Partidul Social Democrat, iar denumirea prescurtată este PSD. ARTICOLUL 2 Semnul permanent al Partidului Social Democrat este reprezentarea grafică a trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului – PSD. Fondul semnului permanent al partidului este roşu, iar reprezentarea grafică a celor trei trandafiri este înscrisă într-un patrulater, având culoarea albă. Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1). Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe materiale de promovare ale PSD, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului. ARTICOLUL 3 Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent. Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare şi dispoziţiile legale. ARTICOLUL 4 Drapelul partidului este roşu şi are inscripţionat în centru semnul permanent. ARTICOLUL 5 Imnul Partidului Social Democrat se aprobă de către Comitetul Executiv Naţional, la propunerea Biroului Permanent Naţional. ARTICOLUL 6 Sediul central al partidului este în Municipiul Bucureşti, Şoseaua Kiseleff Nr. 10, Sector 1. Secţiunea a 2-a – Definirea, scopurile şi obiectivele partidului ARTICOLUL 7 PSD este persoană juridică de drept public, asociaţie cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinţei politice a cetăţenilor, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. ARTICOLUL 8 Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti. Partidul Social Democrat promovează doctrina social-democrată. Partidul Social Democrat este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetăţenilor care consideră munca şi creativitatea elemente fundamentale ale existenţei şi formării personalităţii. Partidul Social Democrat promovează competiţia internă în structurile de partid, ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în Parlament, și propune acei membri care au demonstrat o pregătire profesională necontestată, îndeplinesc criteriile de selecţie statutare şi respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PSD. ARTICOLUL 9 Partidul Social Democrat promovează şi susţine statul de drept, democratic şi social în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic, reprezintă valori supreme în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi a idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989. Partidul Social Democrat militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei și a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a României, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale. Partidul Social Democrat promovează valorile şi interesele naţionale, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii. Partidul Social Democrat acţionează pentru respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, a formei republicane de guvernământ, promovează principiul separării puterilor în stat şi militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă şi stat. ARTICOLUL 10 Partidul Social Democrat urmăreşte numai obiective politice, în conformitate cu Statutul PSD şi Programul Politic al partidului, astfel: susţine că proprietatea privată stă la baza economiei de piaţă, fiind expresia economică a liberei iniţiative a cetăţeanului; consideră că proprietatea privată este un factor esenţial al progresului economic general şi al bunăstării individuale; se pronunţă pentru dimensionarea raţională, pe criterii de eficienţă, a proprietăţii publice şi private a statului; susţine restructurarea şi modernizarea economiei naţionale pentru realizarea economiei sociale de piaţă, precum şi continuarea reformei în administraţia publică centrală şi locală, subordonată intereselor cetăţenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie şi administraţia publică şi pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca forţă de echilibru în societate; elaborează şi susţine programe care să asigure realizarea reformei economice şi sociale, a echităţii sociale exprimate prin egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii ţării, promovarea şi afirmarea valorilor umane; elaborează şi susţine programe concrete de protecţie socială şi de asigurare a locurilor de muncă pentru categoriile defavorizate, aplicând imperativul justiţiei sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei, în vederea creşterii coeziunii sociale şi a unor relaţii de respect între cetăţean şi instituţiile statului; promovează dezvoltarea învăţământului, cercetării, ştiinţei şi culturii, a bisericii şi tradiţiilor sale – condiţii esenţiale ale progresului general al ţării şi ale spiritualităţii româneşti şi universale; recunoaşte şi susţine rolul femeii în familie şi în societate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi promovează accesul la reprezentare proporţională a femeilor în toate funcţiile şi structurile sale politice; promovează programe și acțiuni care pun în valoare pregătirea și competențele tinerilor; acţionează pentru ocrotirea sănătăţii şi protecţia mediului; apără drepturile şi libertăţile omului; respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale; combate şi condamnă extremismul de orice fel, manifestările de rasism, şovinism, separatism etnic sau territorial; susţine strategia de afirmare şi de apărare a intereselor României în structurile europene, euroatlantice şi internaţionale; promovează politica externă a statului consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele, îndeosebi cu ţările vecine; recunoaşte valorile şi principiile promovate de Partidul Socialiştilor Europeni, de Internaţionala Socialistă şi militează pentru aplicarea acestora în viaţa social politică românească; colaborează şi întreţine relaţii cu partide sau organizaţii social-democrate sau de altă orientare politică democratică.
Secţiunea 1 – Calitatea de membru ARTICOLUL 11 Poate deveni membru al Partidului Social Democrat, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean român care, potrivit Constituţiei, are drept de vot fără deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială şi care îndeplineşte următoarele condiţii: a împlinit vârsta de 18 ani; recunoaşte Statutul PSD şi Programul Politic al partidului; are o conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare intereselor ţării şi ale partidului. ARTICOLUL 12 Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai PSD şi pot constitui grupe sau organizaţii de partid, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află. ARTICOLUL 13 Pot deveni membri ai PSD, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenie română, dar au domiciliul în România. ARTICOLUL 14 Solicitarea dobândirii calităţii de membru al PSD se realizează prin completarea şi depunerea la organizația locală a adeziunii care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, precizări exprese cu privire la apartenenţa sa politică prezentă sau anterioară şi a Fişei de înscriere în partid. Formularele tipizate ale Adeziunii şi Fişei de înscriere se stabilesc prin norme metodologice. Adeziunea și Fișa de înscriere în partid, completate de către solicitant, vor fi discutate și aprobate, după caz, în prima ședință a Biroului Organzației locale, ulterioară datei înregistrării acestora. Calitatea de membru se dobândeşte la data adoptării hotărârii de admitere a Adeziunii, sau după data primei ședințe a Biroului Organizației locale, ulterioară depunerii solicitării, în măsura în care Adeziunea și Fișa de înscriere nu au fost supuse analizei și dezbaterii. O copie a documentelor de aderare va fi transmisă organizaţiei judeţene a PSD, în vederea centralizării, arhivării şi completării evidenţei membrilor la nivel de judeţ, precum şi pentru trasmiterea datelor de identificare a membrilor de partid către Secretariatul General al PSD, în scopul centralizării acestora la nivel naţional. În conformitate cu prevederile legale, dobândirea calităţii de membru al PSD constituie demisie de drept din orice altă formă de asociere politică. ARTICOLUL 15 Solicitarea dobândirii calităţii de membru al PSD se poate adresa şi on-line, prin completarea Fişei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al PSD. Solicitarea on-line se transmite, de regulă, de către cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau de către persoanele cu posibilităţi limitate de deplasare la sediul organizaţiei. Secretarul executiv al organizaţiei locale a PSD are obligaţia de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii aplicaţiei on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut. ARTICOLUL 16 Atestarea apartenenţei la Partidul Social Democrat se face în baza carnetului de membru/cardului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în evidenţa membrilor de partid. ARTICOLUL 17 Membrii de partid sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a membrilor PSD de la nivelul fiecărei organizaţii locale a partidului, acesta putând fi realizat atât în format scriptic, cât şi electronic, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul General al PSD. ARTICOLUL 18 La nivel judeţean şi de sector se organizează şi funcţionează Registrul Judeţean/de sector de Evidenţă a membrilor PSD, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii de partid din organizaţia judeţeană/de sector şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Judeţean/de sector de Evidenţă a membrilor PSD se realizează de către secretarul executiv al organizaţiei judeţene/de sector a PSD, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul General al PSD. ARTICOLUL 19 La nivel central, se organizează şi funcţionează Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor PSD, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii partidului şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Naţional de Evidenţă a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul General al PSD. ARTICOLUL 20 Organizațiile PSD de la toate nivelurile își vor actualiza anual membrii de partid în Registrul Național de Evidență a membrilor PSD și obligatoriu în fiecare an pre-electoral. ARTICOLUL 21 La schimbarea domiciliului sau a reşedinţei într-o altă localitate sau sector, după caz, membrii PSD vor informa conducerea organizaţiei locale din care fac parte, în vederea întocmirii documentelor de transfer către organizaţia locală a PSD constituită în unitatea administrativ-teritorială în care îşi au noul domiciliu, respectiv reşedinţa. Transferul către o altă organizaţie locală a PSD poate fi solicitat şi din alt motiv decât cel prevăzut la alin. (1), în situaţii bine întemeiate. Cererea de transfer este supusă aprobării atât Biroului organizaţiei locale din care face parte membrul de partid, cât şi Biroului organizaţiei locale la care membrul solicită să fie transferat, cu aprobarea celor două organizaţii judeţene sau cu aprobarea organizaţiilor de sector ale municipiului Bucureşti, după caz. ARTICOLUL 22 În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calităţii de membru al PSD nu crează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti. ARTICOLUL 23 Nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat: persoanele lipsite de drepturi electorale, cu excepţia celor precizate la art. 13; persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti sau, prin Constituţie sau lege, le este interzisă asocierea politică; persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor ţării, pentru infracţiuni săvârşite cu violenţă sau pentru alte fapte antisociale grave; persoanele compromise moral şi politic; persoanele care promovează violenţa, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, şovinismul, separatismul etnic sau teritorial şi orice alte idei ori acţiuni extremiste sau contrare intereselor naţionale, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. ARTICOLUL 24 Membrii de partid care au atribuţii sau activităţi politice permanente, precum şi membrii de partid care se implică activ şi constant în activitatea curentă sau electorală a partidului, sunt militanţi ai PSD. ARTICOLUL 25 Cetăţenii români, precum şi persoanele prevăzute la art. 13, care nu au calitatea de membru al PSD, dar sunt de acord cu principiile şi Programul Politic al partidului, pot să solicite dobândirea calităţii de simpatizant al PSD şi să participe la acţiunile şi manifestările organizate de partid. Simpatizanţii PSD sunt înscrişi în Registrul Naţional de Evidenţă a simpatizanţilor PSD, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul General al PSD. ARTICOLUL 26 Cetăţenii români, precum şi persoanele prevăzute la art. 13, care doresc să se implice şi să susţină acţiunile PSD, pe baza consimţământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calităţii de voluntar, în conformitate cu prevederile legale. Voluntarii desfăşoară activităţi de interes public şi civic iniţiate de PSD în domenii precum: asistenţă şi servicii sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învăţământ, ştiinţifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecţie a mediului, sociale şi comunitare ş.a. În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizaţiile locale, judeţene, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ale PSD, a organizației PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, convenţii cu titlu gratuit. Voluntarii sunt înscrişi în Registrul PSD de Evidenţă a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul General al PSD. Secţiunea a 2-a – Pierderea sau încetarea calităţii de membru ARTICOLUL 27 Calitatea de membru al Partidului Social Democrat se pierde prin demisie, radiere, excludere sau înscriere în alt partid. Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic se consideră demisie de drept din PSD. Radierea se face în situaţia în care se constată că, ulterior dobândirii calităţii de membru de partid, persoana se află într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 23, precum şi în caz de deces. Excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare. ARTICOLUL 28 Calitatea de membru al Partidului Social Democrat încetează prin autosuspendare, decizie personală luată în situaţia în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcţie sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe. La revenirea în partid, în urma încetării situaţiei de incompatibilitate, perioada de autosuspendare va fi considerată vechime în partid. Secţiunea a 3-a – Drepturile şi obligațiile membrilor ARTICOLUL 29 Membrii Partidului Social Democrat au următoarele drepturi: să aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat, să îşi exprime liber opiniile cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice; să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice; să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare; să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale partidului în condiţiile legii; să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală şi centrală, cu respectarea condiţiilor legale, prevederilor statutare şi a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcţii; să devină, cu acordul lor scris, activiști ai Partdidului Socialiștilor Europeni (PES); să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizaţiilor Partidului Social Democrat, potrivit competenţelor stabilite în Statut; să fie consultaţi periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor; să beneficieze de susţinerea politică a partidului şi a organelor sale de conducere, precum şi de consultanţă juridică în faţa atacurilor şi presiunilor politice injuste; să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor; să aibă iniţiative legislative, administrative sau politice în condiţiile legii şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizaţiei sau organului de conducere din care fac parte; să se autosuspende din partid sau din funcţia deţinută în cadrul acestuia ori din funcţiile politice sau administrative obţinute prin susţinere politică, în următoarele situaţii principale: funcţia publică obţinută este incompatibilă cu calitatea de membru; este cercetat pentru comiterea unei infracţiuni pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa. La expirarea perioadei de autosuspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaşte continuitatea vechimii în partid. să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat; să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic; să folosească dreptul de a se apăra şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului. ARTICOLUL 30 Membrii Partidului Social Democrat au următoarele obligații: să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea şi independenţa statului naţional român, precum şi pentru ridicarea prestigiului României în lume; să cunoască şi să respecte Statutul Partidului Social Democrat şi Programul Politic al partidului; să acţioneze pentru realizarea obiectivelor şi Programului Politic al partidului; să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului şi să asigure aplicarea şi respectarea acestora; să participe cu regularitate la Adunările generale ale organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate de aceasta; să nu exprime în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii şi strategiei partidului sau hotărârilor sale; să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid; să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului; să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului; să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile acestuia; să informeze permanent conducerea organizaţiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Parlamentului României, Parlamentului European şi în cadrul structurilor administraţiei publice centrale sau locale; să îşi îndeplinească cu corectitudine atribuţiile care derivă din funcţia ocupată în structurile de conducere ale partidului, să manifeste interes faţă de cererile şi petiţiile adresate de membrii PSD şi să se preocupe de soluţionarea acestora; să plătească cotizaţia de membru al partidului. Secţiunea a 4-a – Sancţiuni şi recompense ARTICOLUL 31 Membrilor Partidului Social Democrat care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni: avertisment, sancţiune pentru membrul de partid adoptată de către Biroul organizaţiei locale din care face parte sau sancţiune pentru membrul de partid care ocupă o funcţie în cadrul organelor de conducere ale partidului de la toate nivelurile, adoptată de organul de conducere respectiv; suspendare pe timp limitat din funcţia pe care o deţine în cadrul unui organ de conducere a partidului, sancţiune propusă de organul de conducere din care face parte şi aprobată prin hotărâre a conducerii ierarhic superioară; retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, pentru funcţiile de: a. primar, viceprimar precum și pentru funcțiile numite în cadrul administrației locale pentru care a beneficiat de sprijinul politic al partidului, sancțiune propusă de biroul organizației locale din care face parte și aprobată prin hotărârea Biroului Permanent Județean/de sector sau propusă de Biroul Permanent Județean/de sector și aprobată de Comitetul Executiv Județean/de sector. b. parlamentar, europarlamentar, preşedinte/vicepreședinte al Consiliului Judeţean Administrativ și pentru funcţiile numite în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, sanțiune propusă de Biroul Permanent Județean/de sector și aprobată prin hotarare a Biroului Permanent Național. 4. excludere, sancţiune aplicată membrului de partid prin hotărâre a Biroului organizaţiei locale din care acesta face parte. Membrul de partid care deţine o funcţie în cadrul organelor de conducere ale partidului de la nivelul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare, precum şi de la nivelul organizaţiei locale poate fi exclus, la propunerea organului de conducere din care face parte, de către organul de conducere ierarhic superior; 5. suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului, sancțiune aplicată de către Biroul organizației locale (centru de vot, comună, oraș, municipiu) unde este înregistrat. ARTICOLUL 32 Sancţiunile prevăzute de art. 31 se hotărăsc cu votul majorităţii membrilor prezenți la sedința organelor competente în care se discută această propunere. Sancțiunile prevăzute la art. 31 se comunică membrului de partid sancționat și a organului ierarhic superior în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii. ARTICOLUL 33 Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele competente la nivelul organizaţiilor locale de la nivelul judeţului poate fi contestată în termen de 15 zile la Comisia Judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj, respectiv la Comisia Municipală de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD Bucureşti, pentru toate hotărârile de sancţionare adoptate de organele de conducere ale organizaţiilor județene/de sector PSD și de la toate nivelurile municipiului Bucureşti. Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele competente la nivelul organizaţiilor judeţene ale PSD şi a Municipiului Bucureşti, poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj. Comisiile analizează contestaţiile şi confirmă sau infirmă sancţiunea aplicată către organul de conducere care a adoptat hotărârea de sancţionare. Împotriva hotărârilor Comisiilor se poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare, acțiune adresată organului statutar ierarhic superior, în conformitate cu prevederile prezentului Statut. Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi sesizate de organele de conducere sau de membrii de partid de la nivelurile de competenţă respective sau se pot sesiza din oficiu, în legătură cu abaterile grave săvârşite de membri sau structuri ale conducerii de partid, propunând în consecinţă măsuri sau sancţiuni supuse adoptării de către organele competente. Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, hotărârea de sancţionare produce efecte depline. Dacă o contestaţie a fost admisă, organele de conducere ale organizaţiei locale, judeţene sau organele de conducere la nivel naţional au obligaţia repunerii în toate drepturile a membrului PSD sancţionat în mod nestatutar. Repunerea în toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii de admitere a contestaţiei. ARTICOLUL 34 Solicitarea pentru reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancţionate cu excludere sau şi-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide, poate fi luată în dezbatere şi aprobată de conducerea organizaţiei după trecerea unui termen de minim un an de la data excluderii sau a pierderii calităţii de membru. ARTICOLUL 35 Membrii PSD cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizaţiilor PSD de la toate nivelurile pot fi nomializaţi pentru a primi distincţiile, premiile şi recompensele instituite de Partidul Social Democrat. În acest sens, la nivel central, se constituie Comisia de propuneri pentru acordarea distincţiilor PSD. Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei se realizează în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul General al PSD. Secţiunea a 5- a – Consultarea membrilor ARTICOLUL 36 În scopul dezvoltării democraţiei de partid şi pentru identificarea problemelor prioritare ale partidului la nivel naţional, regional sau local şi a soluţiilor politice pentru includerea acestora în Programul Politic şi electoral, în Programul de Guvernare sau legislativ, precum şi în Statutul partidului, se poate proceda la consultarea membrilor de partid prin referendum intern sau prin dezbateri şi vot în structurile de conducere. Procedurile concrete de consultare a membrilor de partid sunt reglementate prin norme stabilite în condiţiile prezentului Statut. Obiectivele consultării membrilor de partid pot fi teme de actualitate politică, socială sau economică, priorităţi ale Programului Politic sau electoral, precum şi teme legate de Programul de Guvernare şi Statutul PSD, chestiuni legate de decizii politice majore, desemnarea candidaturilor pentru diferite funcţii sau orice alte subiecte de interes. Rezultatele consultării membrilor PSD trebuie să se regăsească în hotărârile luate de către organele de conducere competente ale partidului. Secțiunea a 6-a – Consultarea cetățenilor ARTICOLUL 37 Pentru o mai bună cunoaștere și soluționare a programelor și proiectelor politice, inițiativelor guvernamentale, politicilor publice și a candidaturilor, se va face o consultare a cetățenilor, periodic. Secțiunea a 7-a – Codul de Etică și Conduită al membrilor PSD ARTICOLUL 38 Imaginea PSD este dată de calitatea activităţilor membrilor săi, bazată pe respectarea unor valori fundamentale la care aderă (integritate, profesionalism, prioritatea interesului public, obiectivitate, deschidere şi transparenţă, bună credinţă, confidenţialitate) şi a unor principii care trebuie să ne guverneze comportamentul (supremaţia legii, comportamentul etic, profesionalism, prioritatea interesului public, loialitate faţă de partid, egalitate de şanse şi tratament, nediscriminare etc.). Secțiunea a 8-a – Departamentul Național al Resursei Umane a Partidului Social Democrat (DNRU) ARTICOLUL 39 Membrii DNRU, la nivel național se vor afla sub coordonarea Secretariatului general al PSD, iar la nivel județean, vor fi numiți de președinții de organizații județene și se vor afla în coordonarea secretarilor executivi ai organizațiilor județene ale partidului. Secțiunea a 9-a – DIRECȚIA de Gestiune a Carierei Politice (DGCP) ARTICOLUL 40 DGCP va funcționa în cadrul Departamentul de Resurse Umane în baza unor norme de gestiune a carierei, elaborate de Departamentul de Resurse Umane și aprobate de Biroul Permanent Național al PSD. DGCP, la nivel național va fi sub coordonarea Biroul Permanent Național, iar la nivel județean va fi sub coordonarea Biroului Permanent Județean.
Secţiunea 1 – Principii de organizare ARTICOLUL 41 Partidul Social Democrat este organizat şi funcţionează, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial, cuprinzând: grupa de membrii de partid; organizaţia pe raza teritorială a secţiei de votare; organizaţia locală: comunală, orăşenească, municipală, centru de votare la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti; organizaţia judeţeană şi organizaţia de sector; organizaţia Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 42 Organizaţiile Partidului Social Democrat, de la toate nivelurile, au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice. ARTICOLUL 43 În cadrul organizaţiilor PSD se pot constitui structuri interne ale partidului cu activităţi şi obiective specifice unei anumite categorii socio-profesionale. ARTICOLUL 44 Forurile şi organele de conducere ale PSD de la toate nivelurile îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora, dacă prezentul Statut nu prevede altfel. În cadrul forurilor şi organelor de conducere ale PSD de la toate nivelurile hotărârile şi deciziile sunt adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor, dacă prezentul Statut nu prevede altfel. Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile adoptă hotărârile sau deciziile, de regulă, prin procedura votului deschis. Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile sunt alese prin vot secret. Hotărârile adoptate de organele de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru membrii acestora, indiferent de poziţia exprimată prin vot. Hotărârile forurilor şi organelor de conducere, adoptate în limitele competenţelor statutare, sunt obligatorii pentru toţi membrii de partid şi structurile aflate sub coordonarea acestora. ARTICOLUL 45 Un membru al PSD poate ocupa concomitent cel mult două funcţii în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri, astfel încât membrii de partid care îndeplinesc funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, de sector sau a Municipiului Bucureşti nu vor putea dobândi decât cel mult o funcţie în structurile naţionale şi nu pot îndeplini alte funcţii în cadrul structurilor de conducere ale organizaţiilor locale. Funcţiile în cadrul structurilor de conducere ale PSD, de la toate nivelurile, sunt stabilite prin prevederile prezentului Statut şi centralizate în Nomenclatorul funcţiilor PSD, prin norme metodologice. Funcţiile de conducere în organizaţiile Partidului Social Democrat de la nivel local, judeţean şi al Municipiului Bucureşti, pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în unităţile administrativ-teritoriale respective. ARTICOLUL 46 În organele de conducere se asigură, pe cât posibil, reprezentarea tuturor categoriilor sociale. În organele de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, sunt reprezentate organizaţiile PSD în funcţie de numărul membrilor, al activităţii politice şi al rezultatelor obţinute în alegeri de către acestea. În organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile reprezentarea femeilor va fi în procent de cel puţin 30%, a tinerilor în procent de cel puţin 20% și a pensionarilor în procent de cel puțin 10% din numărul membrilor organelor de conducere. La toate nivelurile, preşedinţii structurilor interne de tineret, femei, pensionari şi aleşi locali ale PSD, reprezentantul PES activists România şi reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional, fac parte de drept din Biroul organizaţiei şi sunt asimilaţi funcţiei de vicepreşedinte al organizaţiei PSD corespunzătoare. ARTICOLUL 47 Membrii de partid pot să aleagă şi să fie aleşi după 3 luni de la obţinerea calităţii de membru de partid. Membrii partidului îşi pot depune candidatura pentru orice funcţie de conducere, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor precizate în prezentul Statut. Membrii de partid care îşi depun candidatura pentru funcţii de conducere trebuie să dovedească experienţă politică, profesionalism, atașament pentru valorile social-democrației, comportament social și politic apreciat de comunitate, spirit de solidaritate și respect pentru colegii de partid și pentru membrii comunității din care fac parte. ARTICOLUL 48 Norma de reprezentare pentru participarea la Conferinţele organizaţiilor judeţene, de sector şi a Municipiului Bucureşti, precum şi pentru participarea la Congresul partidului este stabilită în baza unei formule care ia în considerare numărul de membri, rezultatele electorale ale organizaţiilor PSD. Formula de calcul a Normei de reprezentare se aprobă de către Comitetul Executiv Județean, respectiv de către Comitetul Executiv Național. Secţiunea a 2-a – Organizaţia PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare ARTICOLUL 49 Organizaţia de bază a PSD este organizaţia constituită pe raza teritorială a unei secţii de votare şi are un număr de cel puţin 20 de membri. ARTICOLUL 50 Structurile de conducere ale organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare sunt: Adunarea Generală a membrilor acesteia şi Biroul organizaţiei. ARTICOLUL 51 Adunarea Generală a organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare este forul de conducere al organizaţiei şi se desfăşoară de regulă trimestrial, la convocarea Biroului organizaţiei. Adunarea Generală de alegeri a organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se desfăşoară o dată la doi ani. Adunarea Generală se constituie din toţi membrii organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare. Adunarea Generală Extraordinară a organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se convoacă la solicitarea Biroului organizaţiei, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. ARTICOLUL 52 Adunarea Generală de pe raza teritorială a secţiei de votare are următoarele atribuţii: dezbate şi aprobă programul anual de acţiuni al organizaţiei; aprobă raportul de activitate a Biroului organizaţiei; aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; propune dintre membrii săi candidaţi pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale; alege și revocă membrii Biroului organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare; alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei locale. ARTICOLUL 53 În cadrul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se pot constitui grupe de partid la nivelul zonelor de acţiune politică şi electorală organizate, de regulă, pe străzi sau grupuri de străzi, blocuri, cartiere, sate, cătune ş.a., alcătuite din minim 5 membri. În situaţia în care, la nivelul secţiei de votare nu există organizaţie a PSD, se poate constitui o grupă de partid, până la constituirea acesteia. Grupa de partid îşi alege un coordonator, militant al PSD, care asigură conducerea activităţilor grupei şi legătura operativă cu Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare sau cu Biroul organizaţiei locale, în cazul în care nu există organizaţie PSD la nivelul secţiei de votare. Grupa de partid desfăşoară activităţile specifice, stabilite prin Hotărârea Biroului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare sau a organizaţiei locale, după caz, şi asigură mobilizarea membrilor de partid pentru participarea la acţiuni. Membrii grupei de partid se întrunesc de regulă lunar, pentru a dezbate aspecte concrete ale comunităţii, pentru a hotărî asupra activităţii curente şi anual, pentru alegerea coordonatorului. ARTICOLUL 54 Biroul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare este organul de conducere între două Adunări generale şi se întruneşte bilunar sau de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. Din Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare fac parte următorii membri aleşi: preşedinte, secretar şi 1–3 membri. Din Biroul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare fac parte, de drept, liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists), precum şi reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional. Membrii Biroului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare sunt aleşi pentru un mandat de doi ani, în baza candidaturilor individuale. Numărul membrilor Biroului organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare se stabileşte de către Biroul organizaţiei PSD sau Comitetul Executiv al organizatiei locale, în funcţie de numărul de membri ai organizaţiei, şi este validat de Adunarea Generală a organizaţiei de la nivelul secţiei de votare. ARTICOLUL 55 Biroul organizaţiei de pe raza teritorială a secţiei de votare a PSD are următoarele atribuţii: coordonează activitatea grupelor de partid şi a militanţilor care au atribuţii sau responsabilităţi în cadrul acestora; organizează activităţi pentru informare a cetăţenilor cu privire la doctrina social-democrată şi Programul Politic al PSD; adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului PSD şi a Programului Politic al partidului, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid; se preocupă permanent pentru atragerea de noi membrii de partid în cadrul organizaţiei; organizează acţiuni cu caracter civic sau social în zona teritorială a secţiei de votare; supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetăţenii domiciliaţi în raza teritorială a secţiei de votare şi propune organizaţiei locale soluţii pentru rezolvarea acestora; ține evidenţa membrilor de partid şi coordonează activitatea militanţilor PSD la nivelul secţiei de votare; coordonează campaniile electorale ale PSD la nivelul teritorial al secţiei de votare; duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD: informează periodic Biroul organizaţiei locale şi coordonatorii grupelor de partid asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei, precum şi cu privire la hotărârile proprii; propune Adunării generale candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale PSD ierarhic superioare; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Adunării generale sau ale Biroului organizaţiei locale. Secţiunea a 3-a – Organizaţia locală a PSD ARTICOLUL 56 Organizaţia locală a PSD se constituie din totalitatea organizaţiilor şi grupelor de partid de la nivelul secţiilor de votare de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu). Organizaţiile PSD de la nivelul secţiilor de votare de pe raza teritorială a unui centru de votare al sectorului Municipiului Bucureşti constituie organizaţie locală a PSD. ARTICOLUL 57 Organizaţia locală a PSD are obligaţia să promoveze, la nivel local, Programul Politic al PSD, precum şi principiile, valorile şi obiectivele social-democraţiei. Organizaţia locală a PSD elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale localităţii respective, ale modernizării infrastructurii şi ale celorlalte aspecte ale vieţii colectivităţilor respective. Organizaţia locală a PSD organizează şi conduce campaniile politice şi electorale ale PSD la nivelul de constituire al acesteia. ARTICOLUL 58 Structurile de conducere ale organizaţiei locale sunt: Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei locale, după caz Comitetul Executiv al organizaţiei locale, după caz Biroul organizaţiei locale ARTICOLUL 59 Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei locale, după caz, este forul de conducere al organizaţiei. Adunarea Generală se convoacă, de regulă, pentru organizaţiile locale de la nivelul centrului de votare din cadrul sectorului Municipiului Bucureşti, precum şi pentru organizaţiile locale comunale şi orăşeneşti. Conferinţa se convoacă, de regulă, pentru organizaţiile municipale sau pentru organizaţiile locale cu un număr mare de membrii de partid şi cu un număr mare de organizaţii pe secţii de votare. Adunarea Generală se constituie din toţi membrii organizaţiei; Conferinţa se constuie din delegaţi aleşi în Adunările generale ale organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare. ARTICOLUL 60 Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei locale este forul de conducere al organizaţiei şi se întruneşte, de regulă, semestrial, la convocarea Biroului organizaţiei. Adunarea Generală sau Conferinţa de alegeri a organizaţiei locale se desfăşoară o dată la patru ani. Adunarea Generală sau Conferinţa Extraordinară a organizaţiei locale se convoacă la solicitarea Biroului organizaţiei, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor PSD de pe raza teritorială a secţiilor de votare sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. Adunarea Generală sau Conferinţa Extraordinară a organizaţiei locale se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare, precum şi pentru următoarele situaţii: revocarea sau alegerea preşedintelui, revocarea membrilor sau completarea Biroului; desemnarea delegaţilor la Conferinţa Extraordinară a organizaţiei judeţene sau de sector, după caz, sau pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor. ARTICOLUL 61 Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei locale are următoarele atribuţii: dezbate şi aprobă Raportul de activitate a Biroului organizaţiei şi programul de activitate pentru perioada următoare; alege şi revocă Preşedintele şi membrii Biroului organizaţiei locale; alege delegaţii la Conferinţa judeţeană sau de sector, după caz; aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; aprobă candidaţii propuşi de organizaţiile de pe raza teritorială a secţiilor de votare pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale; propune candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale de la nivelul judeţului/sectorului, după caz; aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia; adoptă hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat. ARTICOLUL 62 Biroul organizaţiei locale este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre Adunările generale sau Conferinţele organizaţiei, respectiv între şedinţele Comitetului Executiv al organizaţiei municipale, după caz, şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. Membrii Biroului organizaţiei locale sunt aleşi pentru un mandat de doi ani, în baza candidaturilor individuale. ARTICOLUL 63 Din Biroul organizaţiei locale fac parte următorii membri aleşi: a. la nivelul organizaţiei pe centru de votare în cadrul sectorului Municipiului Bucureşti: preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi, secretar executiv şi 3-5 membri; b. la nivelul organizaţiei comunale: preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, secretar executiv şi 3-5 membri; c. la nivelul organizaţiei orăşeneşti: preşedinte, 3-5 vicepreşedinţi, secretar executiv şi 5-7 membri; d. la nivelul organizaţiei municipale: preşedinte, președinte executiv, 5-7 vicepreşedinţi, secretar executiv şi 7-9 membri; 2. Numărul membrilor Biroului organizaţiei locale se stabileşte de către Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene sau de sector, în funcţie de numărul de membri şi numărul de organizaţii constituite la nivelul secţiilor de votare, şi este validat de Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei locale. ARTICOLUL 64 Din Biroul organizaţiei locale fac parte de drept liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists), reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional, precum şi primarul/viceprimarii localităţii, membrii ai organizaţiei de la nivelul organizaţiilor locale din comună, oraş sau municipiu. La şedinţele Biroului organizaţiei locale de la nivelul comunei, oraşului sau municipiului, participă fără drept de vot parlamentarii şi consilierii judeţeni ai PSD, membrii ai organizaţiei, în cazul în care nu fac parte din Birou. ARTICOLUL 65 Biroul organizaţiei locale are următoarele atribuţii: coordonează şi îndrumă activitatea organizaţiilor PSD constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare; organizează acţiuni şi manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic ş.a., în conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei locale, după caz; organizează întruniri pentru informarea cetăţenilor cu privire la acţiunile, doctrina social-democrată şi Programul Politic al PSD, asigură consultanţă pe diferite probleme de interes comunitar şi organizează sistemul de relaţii cu publicul; supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetăţenii domiciliaţi în localitate şi propune reprezentanţilor PSD din administraţia publică locală soluţii pentru rezolvarea acestora; analizează activitatea primarului, viceprimarilor şi a consilierilor locali, membri ai PSD; mobilizează membrii de partid, militanţii şi simpatizanţii la activităţile organizate; implică voluntarii în acţiunile organizaţiei locale; informează periodic Birourile organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare şi conducerea ierarhic superioară cu privire la activităţiile desfăşurate şi hotărârile adoptate; analizează şi hotărăşte asupra contestaţiilor cu privire la dobândirea calităţii de membru de partid; realizează evidenţa membrilor de partid şi a militanţilor la nivelul organizaţiei locale; realizează şi centralizează evidenţa simpatizanţiilor PSD la nivel local; transmite organizaţiei ierarhic superioare copia documentelor de aderare la PSD în vederea centralizării şi înregistrării datelor membrilor de partid în Registrul Judeţean/de sector de evidenţă a membrilor; administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei locale; gestionează fondurile organizaţiei şi coordonează activitatea de încasare a cotizaţiei de membru şi a celorlalte surse de finanţare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD şi prevederile legislaţiei în vigoare; decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative; organizează, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii; asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare; sancţionează sau propune, după caz, sancţionarea membrilor de partid, la nivel de comună, oraş, municipiu; adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice locale, la nivel de comună, oraş, municipiu; organizează şi coordonează campaniile electorale ale partidului în localitate/pe raza teritorială a centrului de votare; duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale sau Conferinţei, după caz, precum şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; informează periodic organele de conducere ierarhic superioare asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei, precum şi cu privire la hotărârile proprii; hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare; hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilor organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare, la nivel de comună, oraş, municipiu; hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare, la nivel de comună, oraş, municipiu; propune Adunării generale sau Conferinţei, după caz, candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale PSD, ierarhic superioare; propune Adunării generale sau Conferinţei, după caz, candidaţii pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale şi centrale, la nivel de comună, oraş, municipiu; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Adunării generale sau Conferinţei, după caz, ale Biroului organizaţiei judeţene sau, după caz, ale Biroului organizaţiei de sector/al Municipiului Bucureşti; analizează și hotărăște asupra solicitărilor de aderare la PSD. ARTICOLUL 66 La nivelul organizaţiilor locale ale PSD din municipii se constituie Comitetul Executiv al organizaţiei municipale. Comitetul Executiv al organizaţiei municipale coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre Conferinţele acesteia şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a Biroului organizaţiei sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. ARTICOLUL 67 Comitetul Executiv al organizaţiei municipale se constituie din: Preşedintele şi membrii Biroului organizaţiei, preşedinţii organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare, consilierii municipali, parlamentarii, Preşedintele sau vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Administrativ, primarul, viceprimarii, consilierii locali şi judeţeni, membrii ai organizaţiei. ARTICOLUL 68 Comitetul Executiv al organizaţiei municipale are următoarele atribuţii: analizează activitatea organizaţiei în perioada dintre întrunirile Conferinţei municipale; adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei; înfiinţează comisii de analiză şi control a activităţii organizaţiei; stabileşte strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul municipiului; stabileşte atribuţiile membrilor Biroului organizaţiei; stabileşte strategia de acţiune politică a organizaţiei la nivelul municipiului; încheie alianţe politice sau electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Naţional; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei municipale sau ale organelor de conducere ierarhic superioare; adoptă statul de funcţii pentru personalul propriu salarizat la propunerea Biroului organizaţiei. ARTICOLUL 69 Preşedintele organizaţiei locale este ales, pentru un mandat de patru ani, de către toți membrii de partid ai organizației şi are următoarele atribuţii: coordonează activitatea organizaţiei locale şi conduce şedinţele organelor de conducere ale acesteia; asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Biroului, ale Comitetului Executiv, după caz, şi ale organelor de conducere ierarhic superioare; reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii politice sau neguvernamentale, pe plan local; semnează actele oficiale ale organizaţiei, în limita competenţelor. ARTICOLUL 70 Vicepreşedinţii Biroului organizaţiei locale au următoarele atribuţii: coordonează domenii de activitate şi programe specifice; îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare; coordonează şi răspund de buna desfăşurare a acţiunilor organizate la nivelul localităţii; îndeplinesc alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Biroului organizaţiei. ARTICOLUL 71 Secretarul executiv al organizaţiei locale are următoarele atribuţii: coordonează activităţile organizatorice şi administrative; coordonează activitatea de evidenţă a membrilor de partid; organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organizaţiei; constituie Arhiva de documente a organizaţiei; coordonează activitatea secretariatului executiv la nivelul organizaţiei municipale; îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Biroului organizaţiei. ARTICOLUL 72 Trezorierul organizației locale este numit și revocat de Biroul organizației locale și are următoarele atribuții: coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiei; conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile organizaţiei, asigurând legalitatea utilizării acestora; coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu; întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea financiar-contabilă a organizaţiei. ARTICOLUL 73 Membrii Biroului organizaţiei locale au atribuţii stabilite prin hotărârile Biroului sau, după caz, ale Comitetului Executiv al organizaţiei municipale, la propunerea preşedintelui organizaţiei. Secţiunea a 4-a – Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului Municipiului Bucureşti ARTICOLUL 74 Organizaţia judeţeană a PSD se constituie din totalitatea organizaţiilor locale ale PSD de la nivelul judeţului. Organizaţiile PSD de la nivelul centrelor de votare de pe raza teritorială a unui sector al Municipiului Bucureşti constituie organizaţia de sector a PSD, structură de partid corespondentă cu organizaţia judeţeană. ARTICOLUL 75 Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului Municipiului Bucureşti promovează Programul Politic al PSD, principiile, valorile şi obiectivele social-democraţiei la nivelul judeţului/sectorului Municipiului Bucureşti. Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului Municipiului Bucureşti elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării judeţului/sectorului şi ia atitudine faţă de problemele cetăţeneşti sau ale comunităţii, în general. Organizaţia judeţeană a PSD şi a sectorului Municipiului Bucureşti organizează şi conduce campaniile politice şi electorale ale PSD la nivelul judeţului/sectorului Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 76 Organele de conducere ale organizaţiei judeţene/sector sunt: Conferinţa organizaţiei judeţene/sector; Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/sector; Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/sector. ARTICOLUL 77 Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector este forul de conducere al organizaţiei, se constituie din delegaţi aleşi de Adunările generale sau Conferinţele organizaţiilor locale ale PSD şi se întruneşte de regulă anual, la convocarea Comitetului Executiv Județean/de sector. Conferinţa de alegeri a organizaţiei se desfăşoară o dată la patru ani. ARTICOLUL 78 Conferinţa Extraordinară a organizaţiei judeţene/de sector se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor locale ale PSD sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. Conferinţa Extraordinară a organizaţiei judeţene se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare, precum şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea preşedintelui organizaţiei, alegerea sau revocarea președintelui executiv și a vicepreședinților; pentru stabilirea delegaţilor şi a candidaţilor la Congresul extraordinar al PSD şi pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul judeţului. Conferinţa Extraordinară a organizaţiei de sector se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare, precum şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea preşedintelui organizaţiei, alegerea sau revocarea președintelui executiv, vicepreședinților; pentru stabilirea delegaţilor şi a candidaţilor la Conferinţa Extraordinară a organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti şi pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul sectorului. Conferinţa Extraordinară a organizaţiei judeţene se constituie din: membrii Comitetului Executiv Județean, membrii Comisiei judeţene de Etică, Integritate și Arbitraj, membrii Comisiei judeţene de Control Financiar Intern, parlamentarii, europarlamentarii, primarii, viceprimarii şi consilierii judeţeni ai PSD, membri ai organizaţiei și care nu fac parte din Comitetul Executiv județean. Conferinţa Extraordinară a organizaţiei de sector se constituie din: membrii Comitetului executiv de sector, primarul, viceprimarul şi consilierii locali de sector ai PSD, membrii ai organizaţiei. ARTICOLUL 79 Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul executiv Judeţen/de sector de la Conferinţa precedentă şi aprobă programul pentru perioada următoare; aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia; alege şi revocă Preşedintele, alege și revocă Președintele Executiv, vicepreședinții organizației județene; aprobă rapoartele de activitate ale Comisiei judeţeane de Etică, Integritate și Arbitraj şi ale Comisiei Judeţeane de Control Financiar Intern; alege delegaţii la Congresul PSD aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; adoptă hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat; adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes la nivelul judeţului sau al sectorului, după caz. ARTICOLUL 80 La nivelul organizaţiilor judeţene/de sector ale PSD se constiutie Comitetul Executiv al organizaţiei. Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/de sector coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre Conferințele organizaţiei şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a Biroului Permanent Judeţean/de sector sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene/de sector se constituie din: preşedinte, membrii Biroului Permanent Judeţean/de sector, preşedinţii organizaţiilor locale/centrelor de votare, parlamentarii, europarlamentarii, consilierii judeţeni/de sector, primarul şi viceprimarii municipiului reşedinţă de judeţ/ai sectorului, membrii ai organizaţiei. Comitetul Executiv Judeţean sau de sector a PSD are următoarele atribuţii: a. adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei; b. revocă membrii Biroului Permanent Judeţean/de sector cu excepția președintelui de organizație și numește interimari; c. stabileşte atribuţiile membrilor Biroului Permanent al organizaţiei; d. aprobă statul de funcţii pentru personalul propriu salarizat şi, după caz, al organizaţiilor locale, la propunerea Biroului Permanent Judeţean/de sector; e. alege și revocă Secretarul executiv și trezorierul organizației județene/de sector la propunerea Președintelui organizației; f. aprobă şi dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent Judeţean/de sector; g. hotărăşte asupra patrimoniului organizaţiei, în limite stabilite de Statut şi de legislaţia în vigoare; h. stabileşte strategia de acţiune politică a organizaţiei la nivelul judeţului/sectorului; i. coordonează activitatea departamentelor județene/de sector pe domenii de activitate, organizate în conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv Naţional şi aprobă rapoartele de activitate ale acestora; j. analizează activitatea organizaţiei în perioada dintre întrunirile dintre Conferințele organizaţiei judeţene/de sector; k. dezbate teme economice, politice şi sociale de interes judeţean sau de sector; l. adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor Conferinţei organizaţiei judeţene /de sector şi ale organelor ierarhic superioare ale PSD; m. propune Conferinţei organizaţiei judeţene/de sector candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale PSD ierarhic superioare; n. aprobă candidaţii propuşi de organizaţiile locale pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale; o. propune spre validare Comitetului Executiv Naţional candidaturi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare şi validează candidaţii pentru Consiliul Judeţean Administrativ/Local de sector; p. stabileşte strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul judeţului/sectorului; q. coordonează politic sau analizează, după caz, activitatea reprezentanţilor Partidului Social Democrat în Consiliul Judeţean Administrativ şi în serviciile deconcentrate sau, după caz, în Consiliul Local al sectorului, membrii ai organizaţiilor respective; r. încheie alianţe politice sau electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Naţional; s. înfiinţează comisii de analiză şi control a activităţii organizaţiei; ș. hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilor organizaţiilor locale; t. hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor locale; ț. confirmă hotărârile Birourilor organizaţiilor locale ale PSD de sancţionare, potrivit art. 31 alin. (2), (3), (4), (5); u. hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor locale; v. alege și revocă membrii Comisia Judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj şi Comisia Judeţeană/de sector de Control Financiar Intern; w. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD. ARTICOLUL 81 Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/de sector este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre întrunirile Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de sector şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. Membrii Biroului Permanent judeţean/de sector sunt aleşi pentru un mandat de patru ani, în baza candidaturilor individuale. ARTICOLUL 82 Din Biroul Permanent Judeţean/de sector fac parte următorii membri aleşi: preşedinte, președinte executiv, 11-17 vicepreşedinţi, secretar executiv. Numărul membrilor Biroului Permanent al organizaţiei judeţene/de sector se stabileşte de către Comitetul Executiv Naţional, în funcţie de numărul de membrii al organizaţiei şi numărul de organizaţii locale, şi este validat de Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector. ARTICOLUL 83 La lucrările Biroului Permanent al organizaţiei judeţene participă cu drept de vot Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Administrativ şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, membri ai PSD și liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists), reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel județean. La lucrările Biroului Permanent al organizației județene pot participa, fără drept de vot, Trezorierul și alte persoane, la invitația președintelui organizației. La lucrările Biroului Permanent al organizaţiei de sector participă cu drept de vot primarul și viceprimarii de sector, membri ai PSD, liderii structurilor interne de la nivelul organizaţiei (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists), reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel de sector .La lucrările Biroului Permanent al organizației de sector pot participa, fără drept de vot, Trezorierul și alte persoane, la invitația președintelui organizației. ARTICOLUL 84 Biroul Permanent al organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: coordonează şi îndrumă activitatea organizaţiilor locale ale PSD; organizează acţiunile şi manifestările organizaţiei în conformitate cu programul de activitate aprobat de Conferinţa judeţeană/de sector; organizează Biroul de promovare şi relaţiia cu cetăţenii al PSD; informează periodic Birourile organizaţiilor locale şi conducerea ierarhic superioară cu privire la activităţiile desfăşurate şi hotărârile adoptate; centralizează Evidenţa membrilor de partid şi a militanţilor la nivelul organizaţiei judeţene/de sector; centralizează Evidenţa simpatizanţilor PSD la nivelul organizaţiei judeţene/de sector; transmite Secretariatului General al PSD informări privind actualizarea, înregistrarea și centralizarea membrilor de partid în Registrul Naţional de Evidenţă, conform art. 20; transmite Secretariatului executiv al Consiliului Național al PSD lista cu privire la componența membrilor de drept ai Consiliului Național din județ/Municipiul București. administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei judeţene/de sector; gestionează fondurile organizaţiei şi coordonează activitatea de atragere a surselor de finanţare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD şi prevederile legislaţiei în vigoare; decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative; organizează activitatea de încasare a cotizaţiei de membru al PSD la nivelul organizaţiei județene/de sector; organizează, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii; asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare; sancţionează sau propune, după caz, sancţionarea membrilor de partid; adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean/de sector; organizează şi coordonează campaniile electorale ale partidului la nivelul judeţului/sectorului; duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei organizaţiilor judeţene/de sector şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; informează periodic Biroul Permanent Naţional şi Secretariatul General al PSD, după caz, asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei, precum şi cu privire la hotărârile proprii în cazul organizaţiilor judeţene, respectiv Biroul Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti în cazul organizaţiilor de sector; aprobă atribuțiile Președintelui Executiv, la propunerea președintelui organizației; analizează contestaţiile la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor locale şi propune Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de sector măsurile necesare; propune sancţionarea membrilor Birourilor organizaţiilor locale; propune dizolvarea organizaţiilor locale; dezvoltă relaţii cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice, cu sindicatele şi patronatele, precum şi cu alte asociaţii; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferinţei şi Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de sector, după caz, ale Biroului organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 85 Preşedintele organizaţiei județene/de sector este ales prin vot secret în cadrul Conferinței județene/de sector de alegeri pentru un mandat de patru ani. În măsura în care funcția devine vacantă, Președintele organizației județene/de sector va fi ales de către Conferința Extraordinară pentru restul de mandat și are următoarele atribuții: coordonează activitatea organizaţiei judeţene/de sector şi conduce şedinţele organelor de conducere; asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Biroului Permanent Judeţean/de sector, ale Comitetului Executiv, precum şi ale organelor de conducere naţionale ale partidului; reprezintă organizaţia în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD, precum şi la nivel de sector, în Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti; reprezintă organizaţia la nivel de judeţ/de sector în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte partide şi societatea civilă; semnează actele oficiale ale organizaţiei în limita competenţelor. ARTICOLUL 86 Vicepreşedinţii Biroului Permanent al organizaţiei judeţene/de sector au următoarele atribuţii: coordonează domenii de activitate şi programe specifice; îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor locale; stabilesc, coordonează şi răspund de buna desfăşurare a acţiunilor organizate la nivel judeţean/de sector; îndeplinesc alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene/de sector. ARTICOLUL 87 Secretarul executiv al organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: conduce activitatea secretariatului executiv al organizaţiei; coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivel judeţean/de sector; coordonează activitatea de centralizare a Evidenţei membrilor de partid; organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere; constituie Arhiva de documente a organizaţiei; îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizaţiei judeţene/de sector. ARTICOLUL 88 Secretariatul Executiv Județean/de sector al PSD este alcătuit din 3-5 secretari având atribuţii stabilite prin hotărârea Comitetului Executiv Județean/de sector, la propunerea Secretarului Executiv al organizației. Secretarii sunt desemnaţi şi revocaţi de Comitetul Executiv Județean/de sector la propunerea Preşedintelui organizației județene/de sector a PSD, după consultarea Secretarului Executiv al organizației. ARTICOLUL 89 Trezorierul organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii: coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiei; conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile organizaţiei judeţene/de sector, asigurând legalitatea utilizării acestora; coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu; întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea finaciar-contabilă a organizaţiei. ARTICOLUL 90 Comisia judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj este aleasă pentru un mandat de patru ani şi se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comisiei sau a 1/3 din membrii acesteia. Comisia judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj este compusă din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4 membri. Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei. ARTICOLUL 91 Membrii Comisiei judeţene/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului. ARTICOLUL 92 Comisia judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj se organizează şi funcţionează în baza Regulamentului elaborat de Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional al partidului. ARTICOLUL 93 Comisia Judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj are următoarele atribuţii: analizează şi cercetează reclamaţiile şi sesizările primite împotriva membrilor organizaţiei şi propune soluţii organelor competente, după asigurarea prealabilă a dreptului de apărare a membrului în cauză şi asigurarea unor proceduri echitabile de decizie; cercetează şi propune soluţionarea diferendelor între membrii partidului, precum şi dintre membrii şi organele de conducere ale partidului la nivel local şi judeţean; cercetează şi propune soluţionarea diferendelor dintre organele de conducere ale partidului la nivel local şi judeţean; soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de sancţionare a membrilor de partid, potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare; activitatea Comisiilor judeţene/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Etică, Integritate și Arbitraj – (CNEIA), Regulament elaborat de către CNEIA şi aprobat de Comitetului Executiv Național, în termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Statut. ARTICOLUL 94 Comisia judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei judeţene. Hotărârile Comisiei judeţene/de sector Etică, Integritate și Arbitraj pot fi atacate doar la Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj. ARTICOLUL 95 Comisia Judeţeană/de sector de Control Financiar Intern este aleasă pentru un mandat de patru ani şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comisiei sau a 1/3 din numărul membrilor săi. Comisia Judeţeană/de sector de Control Financiar Intern este compusă din: preşedinte, vicepreședinte, secretar şi 4 membri. Alegerea pe funcţii a membrilor are loc în prima şedinţă a comisiei. ARTICOLUL 96 Membrii Comisiei Judeţene/de sector de Control Financiar Intern nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului. ARTICOLUL 97 Activitatea Comisiilor Judeţene/de sector Control Financiar Intern se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern (CNCFI), Regulament elaborat de către CNCFI şi aprobat de Comitetului Executiv Naţional. ARTICOLUL 98 Comisia Judeţeană/de sector de Control Financiar Intern are următoarele atribuţii: verifică activitatea financiar-contabilă la nivelul organizaţiei judeţene; verifică gestionarea patrimoniului organizaţiei judeţene/de sector; ia măsuri pentru prevenirea situaţiilor de disfuncţionalitate în procesul de gestionare a patrimoniului şi de remediere a unor abateri de la normele în vigoare; constată erorile, abaterile şi deficienţele activităţii financiar-contabile pentru a le remedia şi a le evita în viitor; prezintă rapoarte de activitate Conferinţei organizaţiei judeţene/de sector şi Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern; exercită atribuţii de control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor locale şi asupra organizaţiei judeţene/de sector ale PSD. Secţiunea a 5-a – Organizaţia PSD a Municipiului Bucureşti ARTICOLUL 99 Organizaţiile PSD de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti constituie organizaţia PSD a Municipiului Bucureşti. Organizaţia PSD a Municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor PSD ale sectoarelor capitalei. ARTICOLUL 100 Organizaţia PSD a Municipiului Bucureşti promovează Programul Politic al PSD, principiile, valorile şi obiectivele social-democraţiei, la nivelul Municipiului Bucureşti. Organizaţia PSD a Municipiului Bucureşti elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării Municipiului Bucureşti şi ia atitudine faţă de problemele cetăţeneşti sau ale comunităţii, în general. Organizaţia PSD a Municipiului Bucureşti organizează şi conduce campaniile politice şi electorale ale PSD la nivelul Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 101 Organele de conducere ale organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti sunt: Conferinţa organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti; Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti; Biroul Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 102 Conferinţa organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti este forul de conducere al organizaţiei se întruneşte la convocarea Comitetului Executiv al Municipiului București. Conferinţa de alegeri a organizaţiei se desfăşoară o dată la patru ani. Conferinţa organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti se constituie din delegaţi aleşi în Conferinţele organizaţiilor de sector ale PSD, în baza Normei de reprezentare prevăzută în prezentul Statut. ARTICOLUL 103 Conferinţa Extraordinară a organizaţiei este convocată de către Președintele organizației la cererea a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor locale ale PSD, a cel puțin 4 sectoare ale Municipiului București sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare. Conferinţa Extraordinară a organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare precum şi pentru următoarele situaţii: alegerea sau revocarea Președintelui Municipiului București, precum și pentru stabilirea delegaţilor şi a candidaţilor la Congresul Extraordinar al PSD şi pentru analiza rezultatelor obţinute în urma alegerilor la nivelul Municipiului Bucureşti. Conferinţa Extraordinară a organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti se constituie din: membrii Comitetului Executiv al organizaţiei, preşedinţii organizaţiilor de sector, senatorii, deputaţii şi europarlamentarii, primarii de sector, primarul general, viceprimarii şi consilierii de sector şi municipali ai PSD, membri ai organizaţiei PSD a municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 104 Conferinţa organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti de la Conferinţa precedentă şi aprobă programul pentru perioada următoare; aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia; adoptă hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat; adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes pentru Municipiul Bucureşti. ARTICOLUL 105 La nivelul organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti se constiutie Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti. Comitetul Executiv coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre întrunirile Conferinței organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a Biroului Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. ARTICOLUL 106 Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti se constituie din 55 de membri, astfel: preşedinte, membrii Biroului Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti, liderii structurilor interne de la nivelul organizației PSD a Municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists) și 42 de membri (câte 7 membri desemnați de organizațiile de sector). La ședințele Comitetului Executiv al organizației PSD a Municipiului București pot participa în calitate de invitați, fără drept de vot, parlamentarii, primarii și viceprimarii de sector, liderul consilierilor municipali, membrii ai organizațiilor de sector, în cazul în care nu fac parte din Biroul Permanent al organizației PSD a Municipiului București, precum și secretarii organizației. ARTICOLUL 107 Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației; aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia; validează candidații organizației municipale pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; aprobă și dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent al organizației PSD a Municipiului București; alege și revocă Secretarul Executiv și Trezorierul organizației PSD a Municipiului București la propunerea Președintelui; adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor organelor ierarhic superioare ale PSD; duce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD; dezbate teme economice, politice și sociale, de interes la nivelul Municipiului București; hotărăște asupra patrimoniului organizației, în limitele stabilite de statut și de legislația în vigoare; informează periodic Biroul Permanent Național și Secretariatul General al PSD, după caz, asupra acțiunilor și activităților organizației precum și cu privire la hotărârile proprii; încheie alianţe politice sau electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Naţional. ARTICOLUL 108 Biroul Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti este organul de conducere al organizaţiei în intervalul dintre sedințele Comitetului Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. Membrii Biroului Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti sunt aleşi pentru un mandat de patru ani, în baza candidaturilor individuale. ARTICOLUL 109 Biroul Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti se constituie din: preşedinte, președinții organizațiilor PSD de la nivelul sectoarelor Municipiului București, secretar executiv. ARTICOLUL 110 La şedinţele Biroului Permanent participă cu drept de vot liderii structurilor interne de la nivelul organizațiilor PSD a Municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists). La şedinţele Biroului Permanent pot participa în calitate de invitaţi, fără drept de vot, parlamentarii, primarii şi viceprimarii de sector, liderul consilierilor municipali, membrii ai organizaţiei, în cazul în care nu fac parte din Biroul Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti, precum și secretarii organizației. ARTICOLUL 111 Biroul Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: coordonează activitatea organizaţiilor de sector ale PSD; organizează acţiunile şi manifestările organizaţiei în conformitate cu programul de activitate aprobat de Comitetul Executiv; organizează Biroul de promovare şi relaţii cu cetăţenii al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti; informează periodic Birourile organizaţiilor de sector şi conducerea ierarhic superioară cu privire la activităţile desfăşurate şi hotărârile adoptate; administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei Municipiului Bucureşti; gestionează fondurile organizaţiei şi coordonează activitatea de atragere a surselor de finanţare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD şi prevederile legislaţiei în vigoare; decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative; organizează, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii; asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare; propune și/sau după caz, solicită organizațiilor de sector, sancționarea membrilor de partid; adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice de la nivelul Municipiului Bucureşti; organizează şi coordonează campaniile electorale ale partidului în Municipiul Bucureşti; analizează contestaţiile la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor de sector şi propune Comitetului Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti măsurile necesare; dezvoltă relaţii cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice, cu sindicatele şi patronatele, precum şi cu alte asociaţii; validează candidații propuși de organizațiile de sector pentru funcții în cadrul administrației publice la nivelul Municipiului București; validează și/sau propune candidații organizațiilor de sector pentru funcții în cadrul administrației publice centrale și pentru alegerile parlamentare; coordonează activitatea departamentelor pe domenii de activitate, organizate în conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv Național și aprobă rapoartele de activitate ale acestora; analizează activitatea organizației în perioada dintre ședințele Comitetului Executiv Național al organizației PSD a Municipiului București; adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației municipale; înființează comisii de analiză și control a activității organizației; stabilește strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul Municipiului București; aprobă statul de funcții pentru personalul propriu salarizat la propunerea Biroului Permanent al Municipiului București; stabilește strategia de acțiune politică a organizației la nivelul Municipiului București; propune spre validare Comitetului Executiv Național candidaturi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și validează candidații pentru Consiliul General al Municipiului București; coordonează politic sau analizează, după caz, activitatea reprezentanților Partidului Social Democrat în Consiliul General al Municipiului București și în serviciile deconcentrate, membrii ai organizației; încheie alianțe politice sau electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Național; îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare; ARTICOLUL 112 Preşedintele organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti este ales pentru un mandat de patru ani, de către Conferința organizației Municipiului București a PSD şi are următoarele atribuţii: coordonează activitatea organizaţiei şi conduce şedinţele organelor de conducere; asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Biroului Permanent al Municipiului București, ale Comitetului Executiv al organizației PSD a Municipiului București, precum şi ale organelor de conducere naţionale ale partidului; reprezintă organizaţia municipală în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD; reprezintă organizaţia la nivelul Municipiului Bucureşti în relaţiile cu autorităţile publice, alte partide şi societatea civilă; semnează actele oficiale ale organizaţiei în limita competenţelor. ARTICOLUL 113 Secretarul executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: conduce activitatea secretariatului executiv al organizaţiei; coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivelul organizaţiei; organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere; constituie arhiva de documente a organizaţiei; îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 114 Secretariatul Executiv al organizației PSD a Municipiului București este alcătuit din 3-5 secretari având atribuţii stabilite prin hotărârea Comitetul Executiv al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti, la propunerea Secretarului executiv al organizației. Secretarii sunt desemnaţi şi revocaţi de Biroul Permanent al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti după consultarea Secretarului executiv al organizației. ARTICOLUL 115 Trezorierul organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiei; conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile organizaţiei, asigurând legalitatea utilizării acestora; coordonează activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu; întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea finaciar-contabilă a organizaţiei.
Secţiunea 1 – Congresul Partidului Social Democrat ARTICOLUL 116 Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat, se constituie din delegaţi aleşi de Conferinţele organizaţiilor judeţene și a Municipiului Bucureşti, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut şi se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea Comitetului Executiv Național al PSD. ARTICOLUL 117 Congresul se desfăşoară statutar în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se iniţiază o nouă convocare, Congresul desfășurându-se statutar indiferent de numărul de delegaţi prezenţi. Data şi locul desfăşurării Congresului se stabilesc de către Comitetul Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 118 La lucrările Congresului PSD pot participa ca invitaţi personalităţi ale vieţii politice, economice, academice, universitare, ştiinţifice, culturale, juridice, artistice, sportive şi din alte domenii, reprezentanţi ai Internaţionalei Socialiste, ai Partidului Socialiştilor Europeni, ai partidelor social democrate sau socialiste, precum şi ai altor partide democratice din ţară şi din străinătate. Lista invitaţilor este stabilită de Biroul Permanent Naţional, luând în considerare propunerile formulate de către organizaţiile judeţene, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova. ARTICOLUL 119 Congresul PSD are următoarele atribuţii: adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi; adoptă sau modifică Programul Politic şi Programul de Guvernare ale partidului; validează alegerile interne pentru Preşedintele PSD, desfăşurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al partidului, elaborat de Biroul Permanent Naţional şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional; validează scrutinul electoral intern pentru desemnarea candidatului PSD la funcţia de Preşedinte al României, desfăşurat în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcţia de Preşedinte al României, elaborat de Biroul Permanent Naţional şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional; alege Biroul Permanent Național ca organ de conducere al partidului; alege sau revocă, prin vot secret: Președintele Executiv, Secretarul General și cei 16 vicepreședinți ai partidului din care 8 femei și 8 bărbați; alegerea vicepreședinților (câte un barbat și câte o femeie) se face pe cele 8 regiuni de dezvoltare, prin votul delegațiilor din aceea regiune, dintre candidații înscriși, membri ai organizațiilor din regiunea respectivă. validează candidatul PSD la funcţia de prim-ministru, la propunerea Comitetului Executiv Naţional; soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Comitetul Executiv Naţional, precum şi contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de Etică, Integritate și Arbitraj şi ale Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern; adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes naţional; hotărăşte dizolvarea partidului; hotărârile și documentele adoptate sunt opozabile membrilor de la momentul aprobării lor prin vot în condițiile prevederilor prezentului articol. ARTICOLUL 120 Pentru organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Congresului PSD, Comitetul Executiv Naţional numeşte Comisia de pregătire a Congresului, la propunerea Preşedintelui, coordonată de către Secretarul general. Comisia elaborează documentele şi programul de desfăşurare ale Congresului şi le supune aprobării Comitetului Executiv Naţional al PSD; documentele aprobate se trimit spre dezbatere organizaţiilor judeţene/de sector şi a Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 121 Congresul Extraordinar al PSD se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv Naţional, a Grupurilor Parlamentare ale PSD din cele două Camere sau a cel puţin 16 organizaţii județene/de sector ale PSD. Congresul Extraordinar al PSD este alcătuit din delegaţi aleşi de către Conferinţele extraordinare ale organizaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, conform Normei de reprezentare stabilită conform prevederilor prezentului Statut. Congresul Extraordinar al PSD se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare, precum şi pentru următoarele situaţii: a. în cazul organizării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, la termen sau anticipate, pentru pregătirea acestora sau evaluarea rezultatelor; b. pentru modificarea Statutului PSD sau a Programului Politic al partidului; c. în situaţii deosebite. Secţiunea a 2-a – Preşedintele Partidului Social Democrat ARTICOLUL 122 Preşedintele partidului conduce activitatea generală a partidului, activitatea Comitetului Executiv Naţional şi a Biroului Permanent Naţional şi răspunde în faţa Congresului de activitatea politică a Partidului Social Democrat. Preşedintele PSD este ales sau revocat de către toţi membrii de partid în cadrul alegerilor interne desfăşurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al partidului, elaborat de Biroul Permanent Naţional şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional. ARTICOLUL 123 Preşedintele partidului este şi Preşedintele Comitetului Executiv Naţional şi al Biroului Permanent Naţional şi este ales pentru un mandat de patru ani. ARTICOLUL 124 Preşedintele PSD are următoarele atribuţii principale: a. prezidează lucrările Congresului; b. prezidează şedinţele Comitetului Executiv Naţional şi ale Biroului Permanent Naţional şi coordonează activitatea acestora; c. reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate; d. propune trezorierul partidului care va fi aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD; e. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut. 2. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele partidului emite decizii. ARTICOLUL 125 Președintele PSD poate solicita Comitetului Executiv Național votul de încredere pentru activitatea desfășurată pentru membrii Biroului Permanent Național, membrii Guvernului, Secretarii Generali Adjuncți și Secretarii regionali ai PSD. Secţiunea a 3-a – Preşedintele de Onoare al PSD ARTICOLUL 126 La nivelul Partidului Social Democrat se instituie funcţia de Preşedinte de Onoare. Desemnarea Preşedintelui de Onoare al PSD se face prin vot de către Congres dintre personalităţile recunoscute ale partidului. Propunerea pentru candidatul la funcţia de Preşedinte de Onoare se face de către Preşedintele PSD. ARTICOLUL 127 Preşedintele de Onoare al PSD poate participa la lucrările tuturor structurilor de conducere ale partidului. Secţiunea a 4-a – Președintele Executiv al PSD ARTICOLUL 128 Preşedintele Executiv al PSD îndeplineşte atribuţiile delegate de către Preşedintele partidului. Îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Președintele partidului sau stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut. Secţiunea a 5-a – Vicepreşedinţii PSD ARTICOLUL 129 Congresul PSD alege vicepreşedinţii partidului în conformitate cu art. 119 alin. (6). ARTICOLUL 130 Vicepreşedinţii PSD au atribuţii stabilite de Comitetul Executiv Naţional al PSD, la propunerea Preşedintelui PSD. Secţiunea a 6-a – Consiliul Naţional al PSD ARTICOLUL 131 Consiliul Național al PSD este platformă de analiză, dezbatere și elaborare de programe și politici publice, precum și de oferire a soluțiilor alternative programelor de guvernare, platformă structurată pe departamente de lucru pe domenii de activitate. ARTICOLUL 132 Consiliul Național al PSD se constituie din următorii membri PSD: parlamentari; președinți și/sau vicepresedinți ai ConsiliilorJudețene Administrative; ministri și/sau secretari de stat; europarlamentari; primari de municipii; primari de orașe; trei primari de comune pentru fiecare județ, membri ai PSD. ARTICOLUL 133 Organizațiile județene și a Municipiului București nominalizează persoanele care vor face parte din structura Consiliul Național al PSD, în conformitate cu prevederile art. 132, și le înaintează Secretariatului Executiv al Consiliului Național al PSD. ARTICOLUL 134 Preşedintele Consiliului Naţional al PSD este ales prin vot secret de către membrii Consiliului Naţional al PSD, pentru un mandat de patru ani. Președintele coordonează activitatea Consiliului Naţional al PSD şi are următoarele atribuţii: a. prezidează şedinţele Consiliului Naţional; b. coordonează activitatea departamentelor, forumurilor, ligilor, asociaţiilor constituite în cadrul partidului la nivel naţional; c. urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional; d. primeşte, prin delegare, atribuţii din partea Preşedintelui Partidului Social Democrat; e. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Comitetului Executiv Național al PSD sau care reies din prevederile prezentului Statut. ARTICOLUL 135 Secretariatul Executiv al Consiliului Național are următoarele atribuții principale: a. coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în structura Consiliului Național; b. monitorizează îndeplinirea atribuțiilor departamentelor, asigură evidența și arhivarea documentelor interne ale departamentelor. ARTICOLUL 136 În cadrul Consiliului Naţional al PSD se organizează Departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naţional şi specialişti din domeniile respective, membri şi simpatizanţi PSD. Departamentele au următoarele atribuţii: a. elaborează studii, strategii şi programe ale PSD specializate pe domenii de activitate; b. elaborează secţiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al PSD; c. monitorizează activitatea ministerelor şi a instituţiilor cu atribuţii specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor; d. analizează legislaţia în vigoare şi proiectele de lege; e. elaborează strategii şi mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului şi a instituţiilor aflate în subordinea acestuia. ARTICOLUL 137 Președintele Consiliului Național, după consultarea cu Președintele partidului, propune Comitetului Executiv Național al PSD structura departamentelor și coordonatorii de departamente. Președintele Consiliului Național propune și înaintează spre aprobare, Comitetului Executiv Național, Secretarul Consiliului Național. Organizarea și funcționarea Departamentelor se va face pe baza Regulamentului aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD. ARTICOLUL 138 Consiliul Naţional, la recomandarea Biroului Permanent Naţional, organizează în cadrul partidului forumuri, ligi, asociaţii, cluburi şi alte organisme, cu membri PSD sau în parteneriat, pentru promovarea în societatea românească a strategiilor din Programul Politic al PSD. Relaţia partid-sindicate precum şi alte parteneriate sunt stabilite de către Biroul Permanent Naţional. Activitatea forumurilor, ligilor, asociaţiilor, cluburilor ş.a. se organizează conform prevederilor Regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii, aprobate de Comitetul Executiv Naţional al PSD. În cadrul PSD funcţionează: Forumul Naţional al Muncitorilor; Forumul Naţional al Agricultorilor; Forumul Naţional al Ecologiştilor; Forumul Naţional al Oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă ş.a.. În vederea elaborării de programe şi strategii ale PSD în domeniile de interes ale partidului se pot constitui Consilii Consultative pe probleme de analiză politică, imagine şi relaţii cu mass-media; organizare şi resurse umane. Secţiunea a 7-a – Comitetul Executiv Naţional ARTICOLUL 139 Comitetul Executiv Național este structură de conducere și de decizie al partidului care coordonează activitatea partidului între Congresele PSD. Comitetul Executiv National al PSD se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui PSD, a Biroului Permanent Naţional sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. ARTICOLUL 140 Comitetul Executiv Național se constituie din: membrii Biroului Permanent Național cu drept de vot; liderii grupurilor parlamentare; liderul PSD din Parlamentul European; președinții organizațiilor județene/de sector ale PSD; preşedintele organizaţiei municipale PSD Bucureşti; președinte PSD Diaspora; președinte PSD Republica Moldova; președinți ai TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists. ARTICOLUL 141 Şedinţa Comitetului Executiv Naţional este statutară în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor acestuia, menţionaţi la art. 140 şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. ARTICOLUL 142 Comitetul Executiv Naţional are următoarele atribuţii: analizează, dezbate şi hotărăşte asupra activității membrilor Guvernului, asupra proiectelor de Program Politic, a strategiei electorale, asupra alianţelor politice şi electorale cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii, precum și a comasării prin fuziune sau absorție cu alte partide sau formațiuni politice; hotărăşte asupra Programului de Guvernare, Programului legislativ, structura şi reprezentanţii partidului în Guvern; aprobă completarea componenței interimare în Biroul Permanent Național a locurilor vacante; stabileşte protocoale de colaborare cu patronatele, confederaţiile sindicale sau alte structuri ale societăţii civile; elaborează strategia de selecţie, pregătire, formare şi promovare a resurselor umane ale partidului; hotărăşte asupra organizării şi desfăşurării alegerilor în cadrul structurilor teritoriale ale partidului; hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a Biroului/Comitetului Executiv al organizaţiei locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului; desemnează conduceri interimare și stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizaţia respectivă; soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei Municipiului Bucureşti; hotărăşte, în situaţii excepţionale, cu 2/3 din voturile membrilor săi, sancționarea cu excludere din partid a oricărui membru, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD și validează cu 2/3 din voturile membrilor prezenți hotărârile forurilor/organelor ierahic inferioare care au decis exculderea din partid a unui membru din Comitetul Executiv Județean/de sector; la propunerea Preşedintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene, de sector şi a Municipiului Bucureşti; ia act de vacantarea funcțiilor de conducere de la nivelul organizațiilor judeţene/de sector şi a Municipiului Bucureşti și desemnează președinte interimar sau, după caz, conducere interimară; coordonează campaniile electorale ale PSD pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare, europarlamentare şi locale, precum şi campania de informare şi promovare a poziţiei PSD asupra referendumurilor; iniţiază şi realizează relaţiile PSD pe plan intern şi internaţional cu alte partide şi organizaţii politice sau apolitice, precum şi cu sindicatele şi patronatele; validează propunerile de candidaţi ai PSD pentru Senat, Camera Deputaţilor şi Parlamentul European, pentru fiecare circumscripţie electorală; validează propunerile de candidaţi pentru organele administraţiei publice locale în funcţiile de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Consiliilor Judeţene Administrative, de primari ai municipiilor şi sectoarelor şi de Primar General al Municipiului Bucureşti; coordonează activitatea structurilor interne ale PSD (TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists) şi validează Conferinţele naţionale ale acestora; la propunerea Președintelui Consiliului Național al PSD aprobă Secretarul Consiliului Național; aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale tuturor organismelor şi a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Permanent Naţional, dacă Statutul PSD nu prevede altfel; aprobă Regulamentele proprii de organizare şi funcţionare ale Grupurilor Parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European, precum şi al Grupului ministerial al membrilor PSD ai Guvernului; aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor interne pentru funcţia de Preşedinte al partidului; aprobă Regulamentul de organizare a scrutinului intern pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcţia de Preşedinte al României; aprobă Regulamentul privind desfăşurarea Adunărilor generale, a Conferinţelor şi a Congresului, precum şi modalităţile concrete de desemnare a delegaţilor şi de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale, judeţene/de sector ale organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti, ale PSD Dispora, PSD Republica Moldova şi pentru organele de conducere la nivel național; numește trezorierul la propunerea președintelui PSD; validează rezultatul votului din cadrul grupurilor parlamentare privind propunerile de candidaţi pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD; validează deciziile Biroului Permanent Naţional cu privire la depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern, în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, de către Biroul Permanent Naţional; stabileşte domeniile de activitate pe care le coordonează vicepresedinţii, în baza propunerilor Preşedintelui PSD; alege și revocă Secretarii Generali Adjuncți, la propunerea Președintelui partidului; alege și revocă Secretarii Executivi Regionali, la propunerea Președintelui partidului; alege și revocă Președintele Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și Președintele Comisiei Naționale de Control Financiar Intern; alege și revocă membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern, la propunerea Biroului Permanent Național. Secţiunea a 8-a – Biroul Permanent Naţional ARTICOLUL 143 Biroul Permanent Naţional este structura de conducere şi decizie al partidului între şedinţele Comitetului Executiv Naţional şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui partidului. ARTICOLUL 144 Biroul Permanent Național este constituit din: a. Președintele PSD; b. Președintele Executiv al PSD; c. Secretarul General al PSD; d. Vicepreședinții PSD pe cele 8 Regiuni de Dezvoltare 2. La lucrările Biroului Permanent Național participă cu drept de vot: Prim-ministrul, Președinții celor două Camere ale Parlamentului care sunt membri ai PSD; Președintele Consiliului Național, Președintele TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activist. 3. La lucrările Biroului Permanent Național participă fără drep de vot liderii Grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților, liderul Grupului PSD din Parlamentul European, Președintele PSD Diaspora și Responsabilul PSD pentru Republica Moldova. 4. La lucrările Biroului Permanent Național pot participa fără drept de vot: Trezorierul și alte persoane, la solicitarea Președintelui PSD. 5. Biroul Permanent Naţional este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor prevăzuţi la alin. (1) și adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi. ARTICOLUL 145 Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii: organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres şi Comitetul Executiv Naţional; elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Comitetului Executiv Naţional; propune spre aprobare Comitetului Executiv Național al PSD, membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Na ționale de Control Financiar Intern; coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile; asigură legătura permanentă cu grupurile parlamentarilor și europarlamentarilor, membri ai PSD; elaborează proiecte de hotărâri şi norme de aplicare a deciziilor luate de Congres şi Comitetul Executiv Național; asigură informarea operativă a organizaţiilor judeţene/de sector, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora, a PSD Republica Moldova şi a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă; înfiinţează şi coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă; înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice şi sociale interne şi internaţionale; administrează patrimoniul partidului; propune Grupurilor Parlamentare ale PSD candidaţii pentru funcţii în Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de Comitetul Executiv Naţional; decide depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Preşedintelui României şi acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, decizii validate de către Comitetul Executiv Naţional; hotărăşte asupra constituirii de coaliţii politice pentru asigurarea guvernării şi a sprijinului parlamentar; asigură şi verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferinţelor judeţene, de sector, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, ordinare şi extraordinare, şi stabileşte norme privind desfăşurarea acestora; conduce operativ activităţile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfăşurare a acestora; elaborează şi propune spre aprobare Comitetului Executiv Naţional Regulamentul de organizare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al partidului; elaborează şi propune spre aprobare Comitetului Executiv Naţional Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcţia de Preşedinte al României; va desemna o personalitate a partidului ca responsabil PSD pentru relația cu Republica Moldova; îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin hotărârile Comitetului Executiv Naţional sau prevăzute în prezentul Statut. Secţiunea a 9-a – Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj ARTICOLUL 146 Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) este organul de jurisdicţie internă, constituit la nivel naţional, cu activitate permanentă. Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) este aleasă de către Comitetul Executiv Național pentru un mandat de 4 ani. Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj este alcătuită din 7 membri, aleși și revocați de către Comitetul Executiv Național, propuși de Biroul Permanent Național; Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) este compusă din preşedinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri. Președintele, vicepreședinte, secretarul se aleg în prima şedinţă a Comisiei. Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) își desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare elaborat de plenul Comisiei şi aprobat de Comitetul Executiv Naţional al PSD, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Statut. ARTICOLUL 147 Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) are următoarele atribuții: veghează la aplicarea prevederilor Statutului PSD și a Codului de Etică și Conduită al membrilor PSD şi sesizează forurile şi organele de conducere ale partidului cu privire la hotărârile nestatutare ale acestora; cercetează și constată, la sesizare sau din oficiu, existența conflictelor de interese și a incompatibilităților, precum și a cazurilor de încălcare a legilor, a Statutului PSD și a normelor Codului de Etică și Conduită, de către toți membrii PSD; cercetează conflictele intervenite între organele de conducere de la nivel teritorial, precum şi conflictele dintre acestea şi cele de la nivel naţional şi face propuneri forului politic decident; analizează contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate de Comisiile Județene de Etică, Integritate și Arbitraj sau de sector ale Municipiului București și face propuneri Biroului Permanent Național; verifică aplicarea măsurilor sau sancţiunilor prevăzute de Statutul PSD și de Codul de Etică și Conduită; îndeplineşte alte atribuţii care reies din prezentul Statut, prevăzute în Codul de Etică și Conduită sau stabilite în sarcina sa de către Comitetul Executiv Național. ARTICOLUL 148 Hotărârile Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi contestate la Comitetul Executiv Naţional, în vederea analizării și soluționării cauzei. ARTICOLUL 149 Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate spre analiză și soluționare Biroului Permanent Național. Secţiunea a 10-a – Comisia Naţională de Control Financiar Intern ARTICOLUL 150 Comisia Naţională de Control Financiar Intern (CNCFI) este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului. Comisia Naţională de Control Financiar este aleasă de Comitetul Executiv Național pentru un mandat de patru ani. Comisia Naţională de Control Financiar Intern (CNCFI) este alcătuită din 7 membri, propuși de Biroul Permanent Național și aleși de către Comitetul Executiv Național. Comisia Naţională de Control Financiar Intern este compusă din preşedinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri. Președintele, vicepreședintele și secretarul se aleg în prima ședință a Comisiei. Comisia Naţională de Control Financiar Intern îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, elaborat de plenul Comisiei si aprobat de Comitetul Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 151 Comisia Naţională de Control Financiar Intern are următoarele atribuţii: controlează din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite, modul de formare şi utilizare a bugetelor organizaţiilor judeţene/de sector, al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti, al PSD Diaspora precum şi a bugetului naţional al PSD; controlează activitatea Comisiilor Judeţene de Control Financiar Intern, precum şi pe cea a Municipiului Bucureşti; avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a bilanţurilor contabile; verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii; ia măsuri pentru prevenirea situaţiilor de disfuncţionalitate în procesul de gestionare a patrimoniului şi de remediere a unor abateri de la normele în vigoare; constată erorile, abaterile şi deficienţele activităţii financiar contabile pentru a le remedia şi a le evita în viitor; prezintă rapoarte de activitate în Congresul partidului; exercită atribuţii de control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor judeţene/de sector şi a Municipiului Bucureşti. ARTICOLUL 152 Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Comitetului Executiv Naţional şi Congresului PSD. ARTICOLUL 153 Persoanele alese în Comisia Naţională de Control Financiar Intern și în Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj nu pot fi membri simultan în cele două comisii. Secţiunea a 11-a – Secretariatul General al PSD ARTICOLUL 154 Din Secretariatul General al PSD fac parte: Secretarul general, cei doi Secretari generali adjuncți şi 9 secretari regionali care formează structura executivă a partidului coordonaţi de Preşedintele partidului. ARTICOLUL 155 Secretarul general și Secretarii generali adjuncți coordonează activitatea Secretariatului General și îndeplinesc atribuții stabilite prin hotărârea Biroului Permanent Național al PSD. ARTICOLUL 156 Secretarii executivi regionali urmăresc îndeplinirea la nivel judeţean a obiectivelor politice adoptate în structurile naţionale de conducere ale partidului. Numărul de secretari regionali este egal cu numărul regiunilor de dezvoltare, la care se adaugă un secretar regional pentru membrii PSD din afara granițelor. ARTICOLUL 157 Secretariatul General al PSD are următoarele atribuţii: coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizaţiile judeţene, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, precum şi cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate; coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului; conduce activitatea de resurse umane și gestiunea carierei politice, în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane și Departamentul de gestiune al carierei politice; conduce serviciile administrative la nivel central şi încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora; organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Congresului, Comitetului Executiv Naţional şi Biroului Permanent Naţional; elaborează proiectele Regulamentelor şi ale Normelor Metodologice de organizare şi funcţionare internă; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Biroului Permanent Național sau care reies din prevederile prezentului Statut. ARTICOLUL 158 Trezorierul PSD organizează şi controlează activitatea financiară curentă a partidului, răspunde direct faţă de Preşedintele partidului şi are următoarele atribuţii: propune Biroului Permanent Naţional norme privind încasarea cotizaţiei, acceptarea şi primirea donaţiilor în conformitate cu prevederile legale; conduce şi controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii, donaţii, alocaţii bugetare, dobânzi şi altele permise de lege; prezintă periodic informări Biroului Permanent Naţional şi rapoarte Comitetului Executiv Naţional, inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi; trezorierul partidului este numit de către Comitetul Executiv Național la propunerea preşedintelui PSD.
Secţiunea 1 – La nivelul organizaţiilor de pe raza teritorială a secţiilor de votare, organizaţiilor locale, judeţene, de sector şi a Municipiului Bucureşti ARTICOLUL 159 În vederea alegerii Biroului organizaţiei şi a Consiliului organizaţiei, după caz, Adunarea Generală sau Conferinţa desemnează prin vot, dintre participanţi/delegaţi, o Comisie de propuneri. Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. ARTICOLUL 160 Comisia de propuneri este alcătuită astfel: 3-5 membri la nivelul Adunărilor generale ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare; 5-7 membri la nivelul Adunărilor Generale/Conferinţelor organizaţiilor locale şi, după caz, ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele Municipiului Bucureşti; 7-9 membri la nivelul Conferinţelor organizaţiilor judeţene, ale sectoarelor şi Municipiul Bucureşti. ARTICOLUL 161 Comisia primeşte şi analizează toate propunerile de candidaţi, desemnaţi în prealabil de Adunări generale sau Conferinţe, după caz, sau candidaturile din rândul membrilor; verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Adunării generale sau Conferinţei concluziile sale, în cadrul unui raport. Propunerile de candidatură care respectă condiţiile statutare sunt supuse aprobării Adunării generale sau Conferinţei, după caz, şi înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către participanţi/delegaţi. Adunarea Generală sau Conferinţa, după caz, poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor. Acestea pot fi atribuite direct (în situaţia în care candidaţii obţin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obţin cel mai mare număr de voturi) sau prin exercitarea a două tururi de scrutin, la care vor participa candidaţii care au obţinut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite, situaţie în care mandatul va fi atribuit candidatului care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. ARTICOLUL 162 Numărul membrilor Biroului organizaţiei PSD constituite la nivelul sectiei de votare este stabilit, în conformitate cu limitele statutare, prin hotărâre a Biroului organizaţiei locale. Numărul membrilor Biroului organizaţiei locale a PSD, după caz, este stabilit, în conformitate cu limitele statutare, prin hotărâre a Comitetului Executiv al organizaţiei judeţene sau al sectorului. Numărul membrilor Biroului, Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj şi Comisiei de Control Financiar Intern, la nivelul organizaţiei judeţene/de sector/a Municipiului Bucureşti este stabilit, în conformitate cu limitele statutare, prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional. ARTICOLUL 163 În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la organizarea Adunărilor generale sau, după caz, a Conferinţelor organizaţiilor locale, judeţene, ale sectoarelor, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, acestea desemnează prin vot, dintre participanţi/delegaţi o Comisie de validare. Comisia de validare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. ARTICOLUL 164 Comisia de validare este alcătuită astfel: 5-7 membri la nivelul Adunărilor generale/Conferinţelor organizaţiilor locale şi, după caz, ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele Municipiului Bucureşti; 7-9 membri la nivelul Conferinţelor organizaţiilor judeţene, ale sectoarelor şi a Municipiul Bucureşti. ARTICOLUL 165 Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, după caz, constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă Adunării generale sau Conferinţei un raport. ARTICOLUL 166 În vederea numărării voturilor exprimate în cadrul Adunărilor generale sau, după caz, a Conferinţelor organizaţiilor locale, judeţene, ale sectoarelor, a Municipiului Bucureşti, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, acestea desemnează prin vot dintre participanţi/delegaţi o Comisie de numărare a voturilor. Comisia de numărare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. ARTICOLUL 167 Comisia de numărare este alcătuită astfel: 5-7 membri la nivelul Adunărilor generale/Conferinţelor organizaţiilor locale şi, după caz, ale organizaţiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele Municipiului Bucureşti; 7-9 membri la nivelul Conferinţelor organizaţiilor judeţene, ale sectoarelor şi a Municipiul Bucureşti. ARTICOLUL 168 Comisia de numărare verifică şi centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor şi comunică Adunării generale sau Conferinţei rezultatul votului, printr-un raport. Secţiunea a 2-a – La nivelul structurilor naţionale de conducere ARTICOLUL 169 În vederea alegerii organelor naţionale de conducere ale PSD se constituie Comisia de propuneri. Comisia de propuneri se aprobă de Comitetul Executiv Național odată cu aprobarea Regulamentului de organizare și va fi compusă din 11-13 membri. Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. Comisia primeşte şi analizează toate propunerile de candidaţi, desemnaţi în prealabil de Conferinţele judeţene, ale sectoarelor, a Municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora, sau candidaturile din rândul membrilor; verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Congresului concluziile sale în cadrul unui raport. Propunerile de candidatură care respectă condiţiile statutare sunt supuse aprobării Comitetului Executiv Național şi înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegaţi. Congresul poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor. Acestea pot fi atribuite direct (în situaţia în care candidaţii obţin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obţin cel mai mare număr de voturi) sau prin exercitarea a două tururi de scrutin, la care vor participa candidaţii care au obţinut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite, situaţie în care mandatul va fi atribuit candidatului care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. ARTICOLUL 170 Pentru alegerea Preşedintelui Consiliului Naţional, în cadrul primei întruniri a Consiliului, se desemnează prin vot o comisie de propuneri alcătuită din 5 membri. Comisia de propuneri îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. Comisia de propuneri analizează şi verifică respectarea condiţiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte şi prezintă Consiliului Naţional concluziile sale, în cadrul unui raport. Propunerile de candidatură care respectă condiţile statutare sunt supuse aprobării Consiliului Naţional şi înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegaţi. ARTICOLUL 171 În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţilor la Congresul PSD, delegaţii desemnează prin vot o Comisie de validare. Comisia de validare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. Comisia de validare este alcătuită din 9-15 membri. Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă Congresului un raport. ARTICOLUL 172 În vederea numărării voturilor exprimate pentru alegerea organelor naţionale de conducere în cadrul Congresului, delegaţii desemnează prin vot o Comisie de numărare a voturilor. Comisia de numărare îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. Comisia de numărare verifică şi centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor şi comunică Congresului rezultatul votului, printr-un raport.
ARTICOLUL 173 În cadrul Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Statut, sunt constituite şi funcţionează structuri interne, care au obiective specifice anumitor categorii sociale şi profesionale. ARTICOLUL 174 Structurile interne ale PSD îşi pot constitui organizaţii proprii în cadrul organizaţiilor PSD de la toate nivelurile. Secţiunea 1 – Organizaţia de Tineret a PSD ARTICOLUL 175 Tineretul Social Democrat (TSD) este organizaţia politică de tineret a Partidului Social Democrat, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi dispoziţiile legale în vigoare. ARTICOLUL 176 TSD stimulează participarea tineretului la viaţa politică, în cadrul Partidului Social Democrat şi îşi asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei, precum şi a Programului Politic al PSD în domeniul tineretului. ARTICOLUL 177 Poate deveni membru al TSD orice tânăr membru al Partidului Social Democrat cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului Politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. ARTICOLUL 178 TSD urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: realizarea de analize privind starea tineretului român; elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor fi incluse în Programul electoral şi Programul de Guvernare ale PSD; iniţierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor; organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului şi a asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia. ARTICOLUL 179 Comitetul Executiv Naţional precum şi Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene/de sector şi al Municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor de tineret, de la nivelul respectiv. ARTICOLUL 180 În cadrul Organizaţiei de tineret a PSD se constituie Liga Studenţilor, Liga Elevilor şi alte cluburi şi ligi pe probleme specifice tineretului. ARTICOLUL 181 Organizaţia de tineret a PSD se poate afilia la organizaţiile internaţionale ale tineretului social-democrat şi poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului Executiv Naţional. ARTICOLUL 182 TSD funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a TSD şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. Secţiunea a 2-a – Organizaţia de Femei a PSD ARTICOLUL 183 Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD) este organizaţia politică de femei a Partidului Social Democrat, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare. OFSD asigură reprezentarea şi participarea activă a femeilor la viaţă politică, economică, socială şi culturală. ARTICOLUL 184 Poate deveni membru al OFSD, orice femeie, membru al Partidului Social Democrat, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. ARTICOLUL 185 OFSD urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: elaborarea ofertelor politice ale PSD pe baza principiului egalităţii de şanse adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social şi cultural; elaborarea de politici privind protecţia copiilor, a femeilor şi a familiei în societate şi îmbunătăţirea statutului acestora; organizarea de acţiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice. ARTICOLUL 186 OFSD iniţiază demersul politic al partidului în problematica specifică femeilor, a familiei şi a egalităţii de şanse. ARTICOLUL 187 Comitetul Executiv Naţional precum şi Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene/de sector şi al Municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor de femei, de la nivelul respectiv. ARTICOLUL 188 OFSD funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a OFSD şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 189 Organizaţia de femei a PSD poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale femeilor social-democrate şi poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului Executiv Naţional. În cadrul Organizaţiei de femei se pot constitui asociaţii profesionale ale femeilor şi cluburi ale femeilor social democrate. Secţiunea a 3-a – Organizaţia de Pensionari a PSD ARTICOLUL 190 Organizaţia Pensionarilor Social-Democraţi (OPSD) este organizaţia politică a pensionarilor membri ai PSD constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare. ARTICOLUL 191 OPSD stimulează participarea pensionarilor la viaţa politică în cadrul Partidului Social Democrat şi îşi asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei, precum şi a Programului Politic al PSD în domeniul protecţiei sociale pentru persoanele vârstnice. ARTICOLUL 192 Poate deveni membru al OPSD orice pensionar sau persoană vârstnică, membru sau simpatizant al PSD, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului Politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. ARTICOLUL 193 OPSD promovează doctrina social-democrată şi acţiunea politică a Partidului Social Democrat, recomandă ca pensionarii simpatizanți să fie primiţi în partid şi acţionează pentru integrarea lor în structurile sale politice. ARTICOLUL 194 Organizaţia Pensionarilor urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: iniţierea şi organizarea unor activităţi specifice pensionarilor şi persoanelor vârstnice; colaborarea cu instituţiile sociale, biserica şi ONG-urile pentru iniţierea unor acţiuni de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăţi sociale; prezentarea de propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ specific, care să determine îmbunătăţirea vieţii pensionarilor şi a persoanelor vârstnice. ARTICOLUL 195 OPSD funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a OPSD şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 196 Comitetul Executiv Naţional precum şi Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene/de sector şi al Municipiului Bucureşti coordonează activitatea organizaţiilor de pensionari, de la nivelul respectiv. Secţiunea a 4-a – Liga Aleşilor Locali a PSD ARTICOLUL 197 Liga Aleşilor Locali a PSD (LAL) cuprinde preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene Administrative, consilierii judeţeni, primarii, viceprimarii şi consilierii locali din municipii, sectoarele Municipiului Bucureşti, oraşe şi comune, membri ai PSD şi este constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare. ARTICOLUL 198 Dobândirea calităţii de membru al Ligii Aleşilor Locali ai PSD de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calităţii de ales local de către membrul PSD, în urma alegerilor locale. Liga Aleşilor Locali a PSD acţionează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD şi din Programul partidului privind activitatea autorităţilor publice locale; urmăreşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării; acţionează pentru consolidarea autonomiei locale şi descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea şi dezvoltarea localităţilor şi creşterea calităţii serviciilor publice către populaţie. ARTICOLUL 199 LAL funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a LAL şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 200 Aleşii locali, aşa cum sunt definiţi de lege, de la nivel local, judeţean, de sector sau ai Municipiului Bucureşti care sunt excluşi sau care demisionează din partid îşi pierd calitatea de membru al Ligii Aleşilor Locali a PSD. Secţiunea a 5-a – Organizaţia PSD Republica Moldova ARTICOLUL 201 Organizaţia membrilor PSD din Republica Moldova este o structură asociativă a cetăţenilor români care au domiciliul în Republica Moldova, fără personalitate juridică, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițiile legale în vigoare. ARTICOLUL 202 Organizaţia membrilor PSD din Republica Moldova promovează şi popularizează politica PSD în rândul cetăţenilor români din Republica Moldova şi contribuie la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și stabilit prin acordurile și tratatele bilaterale. ARTICOLUL 203 Organizaţia membrilor PSD din Republica Moldova funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a organizaţiei şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 204 Structura organizatorică, drepturile şi îndatoririle organizaţiei membrilor PSD din Republica Moldova sunt similare Organizaţiei Judeţene a PSD. Secţiunea a 6-a – Organizaţia PSD Diaspora ARTICOLUL 205 Organizaţia PSD Diaspora este organizaţie a Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi dispoziţiile legale în vigoare. ARTICOLUL 206 Organizaţia PSD Diaspora promovează şi popularizează politica PSD în rândul cetăţenilor români din străinătate şi asigură legătura cu comunităţile româneşti şi cu membrii sau simpatizanţii partidului din diaspora. ARTICOLUL 207 Pot deveni membri ai organizaţiei PSD Diaspora cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, membri ai PSD, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului Politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. ARTICOLUL 208 Organizaţia PSD Diaspora funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională a organizaţiei şi validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Naţional al PSD. ARTICOLUL 209 Structura organizatorică, drepturile şi îndatoririle organizaţiei PSD Diaspora sunt similare Organizaţiei Judeţene a PSD Secțiunea a 7-a – PES activists România ARTICOLUL 210 PES activists România este o structură asociativă fără personalitate juridică a cetăţenilor români, membri şi susţinători ai PSD, interesaţi în politica şi problematicile europene, constituită ca structură internă a partidului în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi coordonată de Partidul Socialiştilor Europeni. ARTICOLUL 211 Organizaţia PES activists România promovează şi popularizează dezbaterile şi politica europeană, precum şi activitatea Partidului Socialiştilor Europeni şi a Grupului S&D în rândul cetăţenilor români şi contribuie la dezvoltarea şi consolidarea imaginii partidului şi social democraţiei româneşti şi europene. ARTICOLUL 212 Poate deveni membru al PES activists România orice persoană, membru sau simpatizant al Partidului Social Democrat, care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea programului politic şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei. ARTICOLUL 213 PES activists România urmăreşte cu prioritate următoarele obiective: dezvoltarea dezbaterii pe teme europene la nivelul PSD prin integrarea și popularizarea în interiorul partidului dar și în exterior a mesajelor și activității Partidului Socialiștilor Europeni și a temelor europene relevante pentru activitatea PSD. ARTICOLUL 214 Organizaţia PES activists România funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de organele statutare ale organizaţiei, validat de Comitetul Executiv Național al PSD și comunicat Partidul Socialiştilor Europeni. ARTICOLUL 215 Organizaţia PES activists România este afiliată reţelei de structuri PES activists existentă la nivel internaţional şi coordonată de Partidului Socialiştilor Europeni. ARTICOLUL 216 Organizaţia PES activists România este condusă de un Preşedinte ales de către organele statutare ale PES activists România cu acordul Partidului Socialiştilor Europeni.
ARTICOLUL 217 Grupurile Parlamentare ale PSD din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European sunt alcătuite din toţi parlamentarii PSD aleşi potrivit legii electorale. Grupurile Parlamentare se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Comitetul Executiv Naţional. Grupurile Parlamentare îşi aleg conducerile proprii, candidaţii pentru Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru Birourile Comisiilor parlamentare, la propunerea Biroului Permanent Naţional. Deputaţilor, senatorilor şi europarlamentarilor care părăsesc Grupurile Parlamentare ale PSD li se retrage sprijinul politic şi se propune excluderea acestora din partid. Membrii grupurilor parlamentare excluşi sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunţa la mandatul de deputat, senator sau europarlamentar obţinut prin susţinerea politică a PSD, astfel încât locurile lor să poată fi ocupate de cei care urmează imediat pe liste în circumscripţiile respective, potrivit dispoziţiilor Legii electorale şi Regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului. ARTICOLUL 218 Grupul ministerial este alcătuit din toţi miniştrii şi secretarii de stat, membri ai PSD. Grupul ministerial se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Naţional.
Secţiunea 1 – Relaţia PSD cu Institute de Cercetare, Fundații și Asociații ARTICOLUL 219 Partidul Social Democrat initiază relații de colaborare cu Institute de Cercetare, Fundații și Asociații. Partidul Social Democrat poate sprijini propria fundație social- democrată. Partidul Social Democrat iși constituie, în fiecare județ, cluburi social- democrate, care vor fi platforma de dezbatere publică la care va avea acces orice cetățean. Cluburile social-democrate se vor organiza și funcționa conform propriilor regulamente. Secţiunea a 2-a – Relaţia PSD cu Sindicatele ARTICOLUL 220 PSD sprijină activităţile specifice sindicatelor în vederea realizării efective a măsurilor de protecţie socială, garantării dreptului la muncă, combaterii şomajului, asigurării unui trai decent tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării, promovării unei legislaţii care să asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplină a capacităţilor creatoare şi garantării drepturilor salariaţilor. PSD acţionează pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legislaţia muncii şi din contractele colective de muncă. PSD iniţiază periodic consultări cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salariaţilor, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de muncă şi protecţia socială. Secţiunea a 3-a – Relaţia PSD cu Patronatele ARTICOLUL 221 PSD susţine activitatea patronatelor pentru iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, de restructurare, de privatizare şi de cooperare economică, în condiţiile legii. PSD stimulează iniţiativa privată, mai ales în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice. PSD iniţiază periodic consultări cu patronatele în probleme de interes comun. Secţiunea a 4-a – Relaţia PSD cu Organizaţiile de Revoluţionari ARTICOLUL 222 PSD, fidel idealurilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989, acţionează pentru cinstirea eroilor martiri, a urmaşilor acestora, a răniţilor, a luptătorilor şi participanţilor la acţiunile pentru victoria Revoluţiei. PSD sprijină organizaţiile revoluţionarilor în demersurile acestora pentru aplicarea şi respectarea legilor privitoare la revoluţionari. PSD iniţiază consultări periodice cu organizaţiile de revoluţionari pentru cunoaşterea problemelor concrete cu care se confruntă acestea, în vederea identificării soluţiilor legale. Secţiunea a 5-a – Relaţia PSD cu Internaţionala Socialistă şi Partidul Socialiştilor Europeni ARTICOLUL 223 Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Internaţionalei Socialiste (IS). Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Partidului Socialiştilor Europeni (PES). Partidul Social Democrat poate invita organizaţiile partidelor afiliate PES şi IS să participe la unele manifestări politice în România. Partidul Social Democrat susține PES activists Romania și colaborează cu aceasta la nivel central și teritorial pentru dezvoltarea unor proiecte și activități comune. Partidul Social Democrat va aplica pe carnetul de membru şi pe toate simbolurile oficiale ale partidului emblema Internaţionalei Socialiste.
Secţiunea 1 – Administrarea patrimoniului ARTICOLUL 224 Partidul Social Democrat deţine bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sale specifice. Comitetul Executiv Naţional al PSD aprobă Normele privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Comitetul Executiv Naţional al PSD sau, după caz, Comitetul Executiv al organizaţiei judeţene, de sector şi al organizaţiei PSD a Municipiului Bucureşti numeşte un mandatar financiar, în condiţiile legii, pentru perioada campaniilor electorale locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale. Mandatarul financiar răspunde în condiţiile legii de finanţarea campaniilor electorale, prezentând rapoarte Curţii de Conturi, Autorității Electorale Permanente, respectiv Camerelor de Conturi şi informări Biroului Permanent Naţional şi Comitetului Executiv al organizaţiei. ARTICOLUL 225 Sursele de finanţare ale partidului sunt: cotizaţii ale membrilor de partid; donaţii şi legate; venituri provenite din activităţi proprii şi dobânzi; subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii; alte forme de finanţare, în conformitate cu prevederile legale. ARTICOLUL 226 Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la unităţi bancare cu sediul în România, potrivit legii. Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Naţional. ARTICOLUL 227 Organizațiile județene/de sector, a Municipiului București au personalitate juridică și gestiune proprie, având astfel obligația să efectueze toate demersurile necesare înregistrării și obținerii codului unic de identificare fiscală. Organizațiile județene/de sector, a Municipiului București răspund în mod exclusiv și direct față de terții cu care se angajează în relații contractuale, indiferent de natura acestora, de actele juridice încheiate, de cheltuielile realizate/angajate și activitatea financiar – contabilă proprie. ARTICOLUL 228 Organizațiile județene/de sector, a Municipiului București pot încheia acte juridice ce implică obligarea partidului prin structura sa centrală, din punct de vedere financiar, numai în cazul în care aceste angajamente au fost făcute cu acordul scris al Trezorierului PSD, de la nivel național sau al conducerii naționale a partidului ori, în perioada campaniilor electorale, a mandatarului financiar național. În cazul în care organizațiile județene/de sector, a Municipiului București procedează la încheiere de acte contrar prevederilor alin. (1), structura centrală a partidului nu are nicio răspundere față de contractanți, organizațiile județene/de sector, a Municipiului București fiind în mod exclusiv și direct răspunzător din punct de vedere patrimonial și juridic prin organele sale proprii de conducere sau a mandatarului financiar.
ARTICOLUL 229 Activitatea în cadrul Partidului Social Democrat se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice, a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale prezentului Statut și ale Codului de Etică și Conduită. Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora. ARTICOLUL 230 Libertatea cuvântului este asigurată în întregime de presa scrisă şi vorbită a PSD. Comunicarea cu mass-media la nivel central se asigură prin Biroul de presă al PSD. ARTICOLUL 231 Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii, europarlamentarii, demnitarii de stat, preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene Administrative, ai sectoarelor şi ai Municipiului Bucureşti, consilierii judeţeni şi locali, primarii şi viceprimarii, care sunt membri ai PSD sunt obligaţi să-şi declare, în condiţiile legii, averea şi sursele de venituri atât la începutul, cât şi la sfârşitul mandatului. De asemenea, vor prezenta în condiţiile legii, o declaraţie privind conflictul de interese. ARTICOLUL 232 Listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European vor cuprinde personalităţi locale sau centrale la propunerea organizațiilor locale. Acestea vor fi întocmite după parcurgerea procedurilor stabilite prin Statut. ARTICOLUL 233 La Conferinţele organizaţiilor judeţene, de sector şi a Municipiului Bucureşti, precum şi la Congresul partidului, participă, ca invitaţi: deputaţi, senatori, europarlamentari, demnitari de stat, primari, viceprimari şi consilieri locali, membri ai PSD care nu au fost aleşi ca delegaţi la aceste Conferinţe sau la Congres. ARTICOLUL 234 Faptele juridice întreprinse de către membrii de partid în realizarea activităților pentru/sau în legătura cu această calitate, răspund direct exclusiv și personal din punct de vedere juridic, fără însă a putea atrage răspunderea juridică la nivelul altor eșaloane superioare ale partidului, în cazurile în care legislația specifică nu dispune altfel. ARTICOLUL 235 Partidul Social Democrat îşi poate înceta activitatea conform prevederilor legale, prin: autodizolvare; dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale; inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. ARTICOLUL 236 Organele executive ale partidului la nivel central sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor partidului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. PSD sprijină activitatea asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale în demersurile acestora de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le reprezintă. PSD iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale în probleme specifice. ARTICOLUL 237 Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data admiterii lor de către Tribunalul Bucureşti. ARTICOLUL 238 Iniţiativa modificării Statutului şi Programului Politic ale PSD aparţine Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat sau a unui număr de cel puţin 16 Comitete Executive județene PSD.